Förarutbildning

Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen. När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg som är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut. 

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera

  1. explosiva ämnen och föremål i klass 1,
  2. radioaktiva ämnen i klass 7, eller
  3. farligt gods i tank

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

Individuella praktiska övningar

I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Utbildningstid

Beroende på vilka kurser som eleven är i behov av gäller följande utbildningstider

  • Grundkurs: tre dagar
  • Grundkurs och klass 1: fyra dagar
  • Grundkurs och tank: fem dagar
  • Grundkurs, klass 1 och tank: sex dagar
  • Repetitionsutbildning: två till tre dagar beroende på behörighet

 

1.3 utbildning

Utbildningens innehåll

En 1.3-utbildning ska innehålla tre utbildningsdelar och i förekommande fall även en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7.Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person. Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

Allmän utbildning

Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.
I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag ska personalen även utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.


Denna utbildning ska bestå av en grundläggande utbildning och en verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning. Den grundläggande utbildningen är likadan för all personal och omfattar bland annat utbildning i betydelsen av etiketter och orangefärgad märkning, samt utbildning i rapporteringsförfarande vid avvikelser. Innehållet i den verksamhetsbaserade påbyggnadsutbildningen varierar emellertid beroende på vilken kategori personalen tillhör. Exempelvis om personalen består av lokförare, rangerare, vagnmästare, tågtrafikledare eller ställverksarbetare.

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.
Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren och arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.