G-Tech G-Drive 10TB Thunderbolt 2 & USB3

G-Tech G-Drive ext 10TB HD, Thunderbolt 2 & USB3.0

G-tech G-Drive 8TB, Th.bolt & USB3

G-Tech ekt. 8TB Thunderbolt 2 & USB3 disk

G-Tech 2TB SSD mobil USB 3.1 gen 2

G-Tech G-DRIVE SSD 2TB Rugged