Att arbeta som personlig assistent innebär att du ska  kompensera  de begränsningar som den du arbetar hos saknar.
Ibland kallas man för levande hjälpmedel, som assistent är du en persons möjlighet att leva ett  liv på de villkor som han/hon själv valt med tanke på sin handikapp.

Detta innebär att ditt arbete blir mycket varierande. Du kommer att göra allt från omvårdnad till att städa, assistera vid toalettbesök, följa med på föräldramöte, eller gå på dans. Vissa gånger kan du följa med på resor inom och utom Sverige.

Innan du börjar ditt arbete ska du ha tagit del av tjänstereglementet, skrivit under anställningsavtal och tystnadsplikt och ha tagit del av vår organisationsplan. Ska du jobba med minderåring då ska du lämna utdrag ur belastningsregister innan din anställning börjar.

I begreppet personlig assistans ligger att det ska vara ett personlig stöd som ger den funktionshindrade personen möjlighet till ett självständigt liv grundat på LSS( Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande) intentioner om självbestämmande, valfrihet och personlig integritet. Det är alltså frågan om hjälp och stöd som knyts till den enskilde person och som finns tillgänglig för han eller hon i olika verksamheten och under olika tider under dygnet.

Den personliga assistansen ska i möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde och hans/hennes närstående.

En av grundtankarna i LSS är att göra det möjligt för personer med omfattande funktionshinder att leva som andra i motsvarande ålder.

 

Vet du att...

December 2016 fanns det 15 691 personer med assistansersättning från Försäkringskassan

Personlig assistans ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande LSS.

För att få personlig assistans måste du först bedömas i assistansbedömning vilket innebär att du måste bevisa att du har rätt till assistansersättning.

På grund av ändrade regler gällande grundläggande behov får färre personer assistansersättning.