SSF Ledarna

Är en fackförening för chefer och andra i ledande ställning inom skogsbruket och näraliggande verksamhetsområden.

Föreningen är sedan 1942 ansluten till Ledarna och har idag ca 1150 medlemmar, som är anställda vid privata företag.

SSF har 17 stycken företagsklubbar ute på större skogliga företag, därtill finns en Sverigeklubb för medlemmar som arbetar på arbetsplatser utan företagsklubb.

SSF Styrelse

Du hittar kontaktinformation till vår styrelse på vår nya sida www.ledarna.se

SSF Stämma

Vart fjärde år är det dags att välja ny styrelse i SSF och att ta ställning till inkomna motioner och medlemsfrågor. Den 13 maj 2017 hölls SSF senaste stämma.

Företagsklubbar

På de större skogsföretagen har SSF företagsklubbar, som både svarar för den fackliga och branschorienterade verksamheten. Klubbarna leds av valda styrelser och erbjuder möten och andra aktiviteter för sina medlemmar.

Historia

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, bildades redan 1889 i Nora och tillhör därmed de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Skogen blev tidigt en viktig motor i välfärdsbygget.

Skogvaktaryrket har månghundraåriga anor och själva titeln har funnits i över 350 år. Arbetsledare, skogsförman, skogsfaktor, skogsinspektor, drivningsledare, skogsvårdsledare och kronojägare var exempel på vanliga yrkestitlar inom skogsnäringen.

I dagens skogsbruk har de ersatts bl a av produktionsledare, virkesköpare, produktionschef, områdeschef, distriktchef, regionchef och skogschef.

Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som genomförs vart fjärde år. Styrelsen svarar för den löpande verksamheten mellan stämmorna.

Föreningens styrelse träffas regelbundet och har väl inarbetade kanaler för att tillgodose medlemmarnas behov och önskemål. Inom företagsklubbarna och i Sverigeklubben utses också styrelser, som du som medlem alltid kan kontakta.

SFF:s hemsida, facebooksida och föreningens nätverk ger goda förutsättningar för aktiv kommunikation inom föreningen och mellan medlemmar och förtroendevalda. I medlemstidningen SSF Nytt publiceras aktuell information och viktiga frågor inom verksamheten.

Du är alltid välkommen att kontakta föreningens förtroendevalda. Adresser, e-post och telefonnummer hittar du under Företagsklubbar