Protokoll  ÅRSMØTE 2019.

 Dato     Tysdag 22/1-2019          19.30

Stad    I Siloen (minigolfen) Prestegarden                                      

 Frammøtte 28 medlemmer.

 Sak 1:    Val av møteleiar.   Jan Eldøy valgt.

 Sak 2:    Val av skrivar.  Kjellfrid Økland valgt.

 Sak 3:    Godkjenning av innkalling.  Innkalling godkjendt.

 Sak 4:                    Val av 2 representantar til signering av møteprotokoll.  

                               Jan Eldøy og Ole Erik Eriksen valgt til å signera protokollen.

 Sak 5:    Årsmelding. Teke til orientering. Plussa på resultat frå LagNM og VestCoast.

 Sak 6:    Rekneskap.

Godkjendt utan merknader.

 Sak 7:    Medlemskontingent 2019  Forslag: Kontingent for 2019 vert slik:

 (avtalegiro til dei som ynskjer det, med 12 mnd binding.)

 Vaksne                                                     kr. 4300,-

 Ektefelle/sambuar                                       kr. 3800,-

 Student / vernepliktig                                  kr. 1800,-

 Barn  13 – 18 år                                           kr  800,-

 Barn    0 -  12  år                                         kr  400,-

 Pensjonistar (over 67 år)/ trygda                   kr  3800,-

 Greenfee medlem                                       kr 1000,-

        

Spelerett kr. 3000,- for heiltidsmedlemer/hovedmedlem i andre klubbar.

Spelerett kr. 3300,- (for medlemar som er  greenfee- medlemer i andre klubbar.)

Greenfee alle dagar   kr. 300,- for 9 hol. Gratris for dei neste 9 hola. 

Greenfee  Barn  0-18 kr. 150,- heile dagen

Leige av golfskap                  kr. 400,-  Depositum kr. 1000,-

Auke av kontingent godkjendt.

 Sak 8: Budsjett 2019.

Budsjett  godkjendt.

 Sak 9: Val.

                               1:Styre.

Formann:  Jan Eldøy  1 år

 Nestleiar:  Vidar Valdersnes - ikkje på val

 Styremedlem :  Asbjørn Tverdal,  tar gjenval  2 år

 Styremedlem :  Kari Sæbø - ny  2 år

 Styremedlem :  Torben Carlsen -  ikkje på val

 Varamedlem ; Rune Vinsjevik, tar gjenval  1 år

 Varamedlem :  Kjellfrid Lie Økland, 1 år

 Valgt einstemmig.

                               2:Valkomite 3 personar

Alf M. Geitle, Liv Berit Økland og Ole Erik Eriksen valgt.

                               Forslag:

                               3: 2 revisorar

Einar Rykkje og Jonas Meyer Eldøy valgt.

_______________________                                          ___________________

Jan Eldøy                                                                                           Ole Erik Eriksen

 

Protokoll    ÅRSMØTE 2018  : Tysdag 30/1-2017                           

Sak 1:        Val av møteleiar.  

Vedtak: Jan Eldøy vart vald til møteleiar.

Sak 2:        Val av skrivar.

Vedtak: Kjellfrid Lie Økland vart vald til skrivar.

Sak 3:        Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Innkalling godkjendt utan merknad.

Sak 4:        Val av 2 representantar til signering av møteprotokoll.  

Vedtak: Jan Eldøy og Svein Økland underskriv protokollen.

 Sak 5:        Årsmelding.

Vedtak: Årsmelding godkjendt.

 Sak 6:        Rekneskap.

Vedtak: Rekneskap godkjendt. For 2018 bør inntekter og utgifter på      turneringar splittast.

 Sak 7:                   Medlemskontingent 2018  

Vedtak:  Kontingent for 2018 vert slik:

  Vaksne                              kr. 3800,-

 Ektefelle/sambuar               kr. 3400,-

 Student / vernepliktig          kr. 1800,-

 Barn  13 – 18 år                  kr  800,-

 Barn    0 -  12  år                kr  400,-

 Pensjonistar (over 67 år)/ trygda        kr  3400,-

 Greenfee medlem                              kr 1000,-    

Spelerett for naboklubbar           kr. 2700,- (Tysnes, Sveio m.fl.)

Spelerett for Stordabuarar         kr. 2800,- (som er  greenfee- medlem eller medlem i ekstern  klubb utanfor Hordaland. )

 Greenfee alle dagar   kr. 300,- Heile dagen  Kr. 200,- for 9 hol.

Greenfee  Barn  0-18 kr. 150,- heile dagen. Kr. 100,- for 9 hol.

Leige av golfskap              kr. 400,-  Depositum kr. 1000,-

    Sak 8:       Budsjett 2018.

Vedtak: Budsjett for 2018 vedteke.

    Sak 9:     Val.

                   1:Styre. Vedtak: Dette er styret for 2018.

Leiar – Jan Eldøy – 1 år – tlf. 90479920                               

Nestleiar – Vidar Valdersnes - 2 år - 90199157                  

Styremedlem – Asbjørn Tverdal - 1 år - 97556078

Styremedlem – Kjellfrid Lie Økland – 2 år –            

Styremedlem - Torben Carlsen               

Varamedlem – Rune Vinsjevik - 1 år – tlf. 45411609          

Varamedlem - Kari Sæbø - 1 år                                           

                    2:Valkomite 3 personar

Vedtak: Liv Berit Økland, Ben Ståle Henriksen og Ole Erik Eriksen

                    3: 2 revisorar

         Vedtak: Einar Rykkje og Jonas Meyer Eldøy

Protokoll     ÅRSMØTE 2017.

Tysdag 31. januar 2017.                     

 

Antall stemmeføre 16 stk.

 

Sak 1:      Val av møteleiar.  

Vedtak: Jan Eldøy vart vald som møteleiar.

 

Sak 2:      Val av skrivar.  

Vedtak: Liv Berit Økland vart vald som skrivar.

 

Sak 3:      Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Innkalling vart godkjendt.

 

Sak 4:      Val av 2 representantar til signering av møteprotokoll.  

Vedtak: Jan Eldøy og Jonas Meyer Eldøy vart vald til å signera protokollen.

 

Sak 5:      Årsmelding.

Vedtak: Årsmeldinga vart godkjendt utan merknader.

 

Sak 6:      Rekneskap.

Vedtak: Regneskapet vart godkjendt utan merknader.

 

Sak 7:        Medlemskontingent 2017  

 

Vedtak:  Kontingent for 2017 vert slik:

         

Vaksne                                                   kr. 3800,-

 Ektefelle/sambuar                                kr. 3400,-

 Student / vernepliktig                           kr. 1800,-

 Barn  13 – 18 år                                    kr  800,-

 Barn    0 -  12  år                                   kr  400,-

 Pensjonistar (over 67 år)/ trygda          kr  3400,-

  Greenfee medlem                                 kr 1000,-

          

Spelerett for naboklubbar           kr. 2700,- (Tysnes, Sveio m.fl.)

Spelerett for Stordabuarar            kr. 2800,- (som er  greenfee- medlem eller medlem i ekstern  klubb utanfor Hordaland. )

 

Greenfee alle dagar   kr. 300,- Heile dagen  Kr. 200,- for 9 hol.

Greenfee  Barn  0-18 kr. 150,- heile dagen. Kr. 100,- for 9 hol.

Leige av golfskap          kr. 400,-  Depositum kr. 1000,-

 

   Sak 8:      Budsjett 2017.

Vedtak: Budsjett 2017 vart godkjendt utan merknader.

 

   Sak 9:     Val.            1:Styre.

             Leiar – Jan Eldøy – 1 år – tlf. 90479920

            Nestleiar – Vidar Valdersnes  - 2  år  - 90199157

            Styremedlem – Asbjørn Tverdal  - 1 år  - 97556078

            Styremedlem – Kjellfrid Lie Økland – 2 år –

            Styremedlem – Conny Strøm  - 1 år – tlf. 47167020

            Varamedlem – Øystein Sørebø  - 1 år – tlf. 91872719 

            Varamedlem  - Kari Sæbø  - 1 år

                  2:Valkomite 3 personar

         Solveig Lie , Jan Aas og (Ulf Ottesen). Ny Liv Berit Økland

                   3: 2 revisorar

                       -Einar Rykkje  og  Rune Vinsjevik

 __________________                      _____________________________

Jan Eldøy                                        Jonas Meyer Eldøy

 Stord 31. januar 2017

Referat årsmøte 2016

Protokoll    ÅRSMØTE 2016.

 

Dato                                                        :               Tysdag 2/2-2016                                     

Tid                                                          :               19.00

Stad                                                        :               I Siloen (minigolfen) Prestegarden                                           

 

Sak 1:  Val av møteleiar.  

                        Vedtak: Jan Eldøy vart vald til møteleiar.

 Sak 2:  Val av skrivar.  

                        Vedtak: Sofie Økland Junge vart vald.

 Sak 3:  Godkjenning av innkalling.

                        Vedtak: Innkalling godkjendt utan merknad.

 Sak 4:   Val av 2 representantar til signering av møteprotokoll.  

                        Vedtak: Jan Eldøy og Gunnar Junge vart vald.

         

Sak 5:  Årsmelding.

                        Vedtak: Årsmelding teken til orientering utan merknader.

 Sak 6:  Rekneskap.

                        Vedtak:  Regnskapet godkjendt .

                               Styret får fullmakt til å vurdera innløysing av andelane.

                              

Sak 7:  Medlemskontingent 2016  Forslag: Kontingent for 2016 vert slik:

                             Vedtak: Forslag til kontingent vedteke som vist under.

 

Vaksne                                                             kr. 3800,-

 Ektefelle/sambuar                                            kr. 3400,-

 Student / vernepliktig                                       kr. 1800,-

 Barn  13 – 18 år                                               kr  800,-

 Barn    0 -  12  år                                              kr  400,-

 Pensjonistar (over 67 år)/ trygda                        kr  3400,-

  Greenfee medlem                                             kr 1000,-

 

1 andel rabatt                    kr  600,- (kun for fulltbetalande medl.)

2 andelar rabatt                 kr 1000,- ( kun for fulltbetalande medl.)     

           

Spelerett for naboklubbar        kr. 2600,- (Tysnes, Sveio m.fl.)

Spelerett for Stordabuarar       kr. 2800,- (som er  greenfee- medlem eller medlem i ekstern  klubb utanfor Hordaland. )

 

Greenfee   Alle dagar   kr. 300,-

Greenfee  Barn  0-18    kr. 150,-

Leige av golfskap         kr. 400,-

 

   Sak 8:           Budsjett 2016.

                        Vedtak: Budsjett vedteke utan merknader. Styret får fullmaakt til rokering mellom hovedpostar  om  drifta krever dette.

Sak 9:  Val.

                        Vedtak: Nytt styre vart vald som notert under.

Leiar – Jan Eldøy – 1 år – tlf. 90479920  jan.eldoy@sklbb.no

Nestleiar – Vidar Valdersnes  - 1 år  - 90199157   kafe@hsh.no

Styremedlem – Asbjørn Tverdal  - 2 år  - 97556078 -  tve@hkraft.no

Styremedlem – Liv Berit  Økland – 1 år – tlf. 93207125  liv-berit.okland@if.no 

Styremedlem – Conny Strøm  - 2 år – tlf. 47167020   conny1strom@gmail.com

Varamedlem – Ketil Fykse  -  1 år – tlf. 47909569  ketil.fykse@haugnett.no

Varamedlem – Øystein Sørebø  - 1 år – tlf. 91872719  sorebo@gmail.com    

 

Valkomite forslag :   Solveig Lie , Jan Aas og Ulf Ottesen.

            Revisorar  Attval  : Einar Rykkje  -Henry Auestad

 

  Sak 10:   Innkomne saker

 

                               1: Opparbeiding av nytt treningsområde.

                                               Innsendt av Jan Aas

 

                               Vedtak: Saka oversendes styret for vidare planlegging.

 

                               2: Registrene alle starttidene i golfboks i helgene.

                                               Innsendt av Jan Aas

                               Vedtak: Alle som skal spela på banen bør registrera startida i golfboks alle dagar.

 

 

 

 

________________________________                                      ______________________________________

Jan Eldøy                                                                                            Gunnar Jarle Junge

 

Stord 2. februar 2016

MEDLEMSMØTE – Stord Golfklubb -  2015

Stad:              Siloen

Dato:             17.02.15

 15 medlemmer møtte og møtet vart leia av formannen vår, Thor Gunnar Bjelland.

 Sak 1 – Rekruttering

 Kva kan me gjera for «å halda på» gamle medlemmer og rekruttera nye? Følgjande forslag kom fram:

-         Tilby repetisjonskurs til medlemmer som er slutta i klubben

-         Gratis instruksjonsdag ein dag i veka.

-         Me som spelar golf må «sjå» nye medlemmer og spørja om dei vil gå ein runde med oss.

-         Visa nye medlemmer til rette og slå av ein prat.

-         Kontakta «gamle» idrettsfolk og høyra om dei vil vera med oss og golfa.

-         Sommarskule.

-         Eit par helgar der golfklubben inviterer til familiegolf.

-         Viktig å snakka positivt om golfklubben i sosiale samanhengar.

 Sak 2 – Golf-avis

 -         Klubben har som mål å gje ut ei avis pr år

-         Reklame for sporten

-         Vil gje klubben gode inntekter

-         Vil bruka Marius Knudsen (journalist og golfspelar) og Atle Irgens (erfaring frå Stord bordtennisklubb)

-         Ynskjer innspel frå medlemmene om stoff til avisa

-         Me skal laga ei GOD avis

 Sak 3 – Turneringar

 Jan, Svein og Joakim er turneringskomitè. Jan orienterte om årets turneringar, sjå heimesida. Nytt av året er Bedrifts-turnering. Kommande sesong vil Stord Golfklubb vera med i Parkett-cupen (West Coast serien). Turneringa må stå på terminlista. NB! Lokal Ryder-cup vert 13. og 14. juni.

 Banestatus og utvikling

 Benny orienterte om banestatus og vidare planar for banen. Klubben vil kjøpa inn sand til bunkersane og ein del nye utslagsmatter. Halvor har ansvar for støyping av platting til sanden. Noko må gjerast for å betra inngongen til garderobekjellaren. Ottar har ein plan……

 Stord, 18.02.15

 Sofie

skrivar

Referat årsmøte 2015

Frammøte var 19 medlemmer med stemmerett.

Sak 1: Val av møteleiar.  Jan Eldøy vart vald.

Sak 2: Val av skrivar.  Sofie Økland Junge vart vald.

Sak 3: Godkjenning av innkalling.  Innkalling godkjend utan merknad.

Sak 4: Val av 2 representantar til signering av møteprotokoll.  Liv Ingrid Grov og Thor Gunnar Bjelland vart vald.

Sak 5: Årsmelding.  Vart teken til orientering utan merknader.

Sak 6: Medlemskontingent 2015. Forslag: Kontingent for 2015 vart einstemmig

           slik:

Vaksne                                                         kr 3 700,-

Ektefelle/sambuar                                          kr 3 300,-

Student/vernepliktig                                      kr 1 850,-

Barn 13-18 år                                               kr    800,-

Barn 0-12 år                                                 kr    400,-

Pensjonistar (over 67 år)/trygda                     kr 3 300,-

Greenfee medlem                                          kr 1 000,-

 

1 andel rabatt                    kr   600,- (kun for fulltbetalande medlemmer)

2 andeler rabatt                kr 1 000,- (kun for fulltbetalande medlemmer)

 

Spelerett for naboklubbar         kr 2 600,- (Tysnes, Sveio m.fl.)

Spelerett for Stordabuarar        kr 2 700,- (som er greenfee-medlem eller medlem i ekstern klubb utanfor Hordaland).

Greenfee alle dagar                               kr 300,-

Greenfee barn alle dagar                       kr 150,-

 

Sak 8: Budsjett 2015. Einstemmig vedteke utan endring. Styret har fullmakt til                    endringar mellom hovudpostane dersom det er viktige endringar i drifta. 

Sak 9: Val. Fylgjande styre vart einstemmig vald:

Leiar: Thor Gunnar Bjelland – 1 år – tlf. 46413036 tgbjella@online.no

(attval 1 år)

Styremedlem: Jan Eldøy – 2 år – tlf. 90479920 jan.eldøy@sklbb.no

(ikkje på val) 1 år igjen

Styremedlem: Sofie Ø. Junge – 2 år – tlf. 91161347 sofieoklandjunge@yahoo.no

(ikkje på val) 1 år igjen

Styremedlem: Liv-Berit Økland – 2 år – tlf. 93207125 liv-berit.okland@if.no (attval 2 år)

Styremedlem Vidar Valdersnes – 2 år – tlf. 90199157 kafe@hsh.no

(attval 2 år)

Varamedlem: Ketil Fykse – 1 år – tlf. 47909569 ketil.fykse@haugnett.no

(attval 1 år)

Varamedlem: Øystein Sørebø – 1 år – tlf. 91872719 sorebo@gmail.com)

(attval 1 år)

 

Valkomitè vart einstemmig vald: Asbjørn Tverdal, Svein Økland og Ulf Ottesen.

Revisorar vart einstemmig vald: Einar Rykkje og Henry Auestad.

 

Sofie Ø. Junge

Skrivar