Kort referenslista

Facklitteraturen om drogberoende, alkoholism och behandling är mycket omfattande. Vi vill här bara visa på ett par verk, som i sin tur har utförliga litteraturhänvisningar.

Tips om referenslitteratur:

Författare   Titel   Förlag
Daniel J. Anderson   Perspektiv på behandling   Proprius Förlag
Mats Berglund, Ulf Rydberg   Beroendelära   Studentlitteratur
Barbro Holmberg   Vad är Minnesotamodellen?   Socialstyrelsen
Vernon E. Johnson   I'll Quit Tomorrow   Harper & Row, Publishers
Jean Kinney & Gwen Leaton   Att släppa taget - en handbok för alkoholbehandling   Studentlitteratur
Åke Nordén (red.)   Alkohol som sjukdomsorsak   Almqvist & Wiksell
Ernest Kurtz   AA- The Story   Harper & Row, Publishers
J. Clark Laundergan   Easy Does It   Hazelden
Weddig Runquist (red.)   Minnesotamodellen   FFMS
George E. Valliant   The Natural History of Alcoholism   Harvard University Press