Vad menas med alkoholism?

Ordet alkoholism (och personbeteckningen alkoholist) är för många människor starkt negativt laddat - de vill inte gärna förknippa sin egen (eller anhörigas) användning av alkohol med ett begrepp som de flesta helst hänför enbart till socialt utslagna personer.

Begreppet skapades av den svenske läkaren Magnus Huss redan 1849 och är att se som en saklig term för att karaktärisera ett alkoholberoende (ordet alkoholism används här med samma betydelse).

Alkoholberoende (eller alkoholism) är ett sjukligt tillstånd, som är oerhört utbrett i den västliga världen. Man räknar med att minst 10% av de anställda i alla företag utvecklar alkoholberoende - det är således inte enbart de socialt utslagna som faller inom ramen för detta begrepp, utan stora grupper av yrkesverksamma, kvalificerade personer med ett till en början helt ordnat familjeliv riskerar att bli alkoholister.

bok

 

 

James och Joyce Ditzler, två mycket erfarna terapeuter, har skrivit en klargörande bok om vad alkoholism är, hur den utvecklas, hur man tar sig ur sjukdomen, vad vänner och anhöriga kan göra: "Gör dig fri från spriten".

Bruk och sk missbruk

Bruket av alkohol har flerhundraårig tradition - det förknippas med fest och avkoppling, det används i rituella sammanhang ("Vi skålar för brudparet!"), och till för ganska kort tid sedan var det inte ens möjligt att få alkoholfri nattvard.

Det som är det i vårt samhälle godtagna bruket förutsätter någon form av måttlighet, men värderingsskalan för denna "måttlighet" växlar från kultur till kultur och från person till person. En person som anser sin egen konsumtion vara "måttlig", frestas att betrakta alla som dricker mer som "missbrukare" eller "alkoholister".

Det är därför nödvändigt att ha en definition av alkoholberoende (alkoholism) som är neutral och som bygger på en stadig vetenskaplig grund. Världshälsoorganisationen har föreslagit en definition, men vi kan i stället välja den den definition som återgavs under rubriken "Hur blir man beroende?":

Om man fortsätter att använda alkohol, trots att detta har negativa följder både kroppsligt, mentalt,existensiellt och socialt, är man alkoholberoende (alkoholist).

En alkoholist kan inte med någon säkerhet förutsäga längd eller mängd för sitt drickande och klarar inte heller att helt avstå från drogintaget.

För att komma fram till en exaktare avgränsning av alkoholberoende (alkoholism) från andra konsumtionsmönster, finns en rad pålitliga diagnosinstrument, men vi kan först visa på de olika grupperingar som finns:

 • högkonsumtion
  är kroppsligt skadlig, men behöver på ett tidigt stadium inte innebära beroende, men kan senare utvecklas därhän
 • alkoholrelaterade problem och skador
  användningen av alkohol har givit kroppsliga och/eller mentala skador, kan vara en del av ett beroende, men behöver inte vara det
 • missbruk
  olämplig term som ofta bara har bedömarens eget bruk som utgångspunkt, även om den används i vissa fall för att karaktärisera överkonsumtion av alkohol och av legalt föreskrivna medel
 • alkoholberoende (alkoholism)
  kan fastslås exakt med hjälp av olika diagnosinstument.

En hel mängd värdefull information om forskning kring alkoholism kan läsas på en speciell sida, som heter Alcoweb. Där finns två avdelningar, en mer allmän för icke-specialister och en som vänder sig till fackmän (den senare kommer) man in i efter att via nätet ha ansökt om användar-ID och lösenord.