Kan alkohol vara nyttigt?

Under de senaste fem åren har det i pressen regelbundet rapporterats om vetenskapliga undersökningar, som sägs visa, att måttliga mängder alkohol skulle ha en direkt nyttig effekt.

En kritisk genomgång av de undersökningar som man hänvisar till, visar att en del av dem har klara brister i sin metodiska uppläggning, bl a har man inte i tilläcklig utsträckning tagit hänsyn till väsentliga skillnader i försökspersonernas allmänna levnadsförhållanden - en person som är måttlig i sin alkoholkonsumtion kan vara måttlig också i sitt näringsintag, kan vara fysiskt aktiv och rent allmänt leva ett sunt liv.

Det motsatta förhållandet råder ofta bland dem som tagits med i kontrollgrupperna - många avstår från alkohol för att de har någon sjukdom och detta gör också att de kan vara mindre aktiva och genom brist på motion öka riskerna för hjärtbesvär. Ingen avräkning har gjorts för personer som helt avhåller sig från alkohol därför att de är nyktra alkoholister. Dessa personer har med stor sannolikhet under en lång följd av år hårt belastat och skadat kroppen med sitt alkoholbruk.

Fler detaljer om bristerna i forskningsuppläggningen skildras på en norsk sida.

I de fall, där man trots allt med någon säkerhet kan visa på positiva effekter av måttlig alkoholkonsumtion, är dessa effekter begränsade till hjärt- och kärlsystemet. Övriga organ har inte kunnat visas få någon positiv förändring vid alkoholintag utan enbart skador av olika slag. De positiva effekterna är dessutom huvudsakligen knutna till högre åldersgrupper (50+) - man kan således inte i förebyggande syfte börja konsumera vinalkohol i unga år och förvänta sig positiva hälsoeffekter.

För kvinnor är effekterna inte lika påtagliga, och dessutom vet man att även ett måttligt alkoholbruk tidigare än hos män utlöser sjukdomsförlopp, t ex i levern.

Det har hävdats att det enbart är vinalkohol som skulle kunna ha denna positiva effekt, men där är bevisningen ännu inte övertygande. Dock vet man att antioxidanter som finns i vindruvornas skal också har en skyddande inverkan när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar vilket kunde tala för att vinalkoholen skulle ge bättre resultat i måttliga mängder än annan alkohol.

Slutsatser:
De redovisade positiva effekterna av måttliga mängder rödvin är begränsade till vissa organ och helt försumbara vid en riskvärdering av de bevisade skadliga effekterna på kroppen av alkoholintag.

(Sidan uppdaterad 2014-12-19.)