Föreningens stadgar

STADGAR FÖR SLISSÅNS FIBER EKONOMISK FÖRENING

Antagna vid bildandet av föreningen 2014-01-20

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är SLISSÅNS Fiber Ekonomisk Förening.

 

§ 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband via Halmstads stadsnät för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

 

§ 3. FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Slättåkra församling.

 

§ 4. MEDLEMSKAP                    

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av norra delarna av Slättåkra församling, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

 

§ 5. MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämma fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen.

 

§ 6. MEDLEMSINSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp per av medlemmen inom området ägd och ansluten fastighet lägst 100 kr och högst 20,000 kr. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats och inom tid som anges i avtalet för fastighetsanslutning. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte.

 

§ 7. ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 300 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 8. ÖVRIGA AVGIFTER

För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

 

§ 9. UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 10. AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar skr en avgång ur förningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

 

§ 11. STYRELSE

Styrelsen skall best av lägst 5 och högst 9 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 2 styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämma på två (2) år, fast växelvis så att halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 12. FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

 

§ 13. REVISORER

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 14. RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

 

 

 

 

                            

 

Stadgar för Slissåns Fiber Ekonomisk Förening

 

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 16. ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2.   Godkännande av röstlängden.
 3.   Val av två justeringspersoner.
 4.   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5.   Fastställande av dagordningen.
 6.   Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7.   Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 8.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9.   Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 10.   Budget.
 11.   Medlemsavgift och andra avgifter.
 12.   Val av ordförande.
 13.   Val av styrelseledamöter.
 14.   Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 15.   Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 16.   Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast 1 månad före årsmötet.

 

§ 17. RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Röstning får göras genom ombud. Ombudet får ha endast en fullmakt.

§ 18. KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse skall även gå till revisorerna.

Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller sms samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media kan ordinarie postgång användas.

 

§ 19. VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i Lag 1987:667 (10 kap. 6 §) föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 

§ 20. UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

 

§ 21.  STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 22. EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

 

§ 23. ÖVRIGT

Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller senare lag om ekonomiska föreningar om sådan föreligger.