Halten av syrgas i vatten

Syrgas är livsviktigt
Luften innehåller ca 20.9% syrgas. När luft kommer i kontakt med vatten, löser sig en mängd syrgas. Hur mycket, beror på flera faktorer. Exempel: tiden det tar för att systemet skall nå jämvikt, vattnets temperatur och saltinnehåll, om det finns substanser i vattnet som konsumerar syrgas etc. Eftersom syrehalten i vatten är viktigt för biologiska och kemiska processer är det nödvändigt att kunna kontrollera denna.

Elektrodens funktion
Våra syrgaselektroder är baserade på ett genomsläppligt membran för direktmätning av halten. Syre diffunderar genom membranet och reduceras elektrokemiskt vid katoden. Spänningen mellan anod och katod är förutbestämd och med en storlek så att endast syre reduceras. Ju högre syrets partialtryck är desto mer syrgas diffunderar in i membranet. Detta resulterar i en ändring av strömstyrkan som är proportionell mot syret i provet. 

Mätresultat
Halten av syrgas uttrycks vanligen i mg/l vatten, dvs ppm eller i %. Elektroden mäter partialtrycket syrgas. För ett givet tryck av syrgas i luft kommer koncentrationen i mättat, rent vatten att vara fixerat vid varje given temperatur. Mätresultat från mängder av mätningar i rent vatten har sammanförts genom åren. Resultaten är inbyggda i mätarna som automatiskt kompenserar för temperaturen. Detta gäller även för vattnets salthalt.