Grumligt vatten

FNU/NTU
ISO-standard för grumlighet är FNU (Formazine Nephelometric Unit) eller NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
 
Rening av dricksvatten
Grumlighet är en av de viktigaste parametrarna som används för att bestämma kvaliteten på dricksvatten. Offentliga vattenleverantörer är skyldiga att behandla sitt vatten för att ta bort grumlighet. Världshälsoorganisationen anger 5 FTU som högsta värde för grumlighet. Detta värde har fastställts baserat på utseendet av vattnet. Från en hygienisk synvinkel är 1 FTU det rekommenderade värdet.Grumlighet är en indikator och kommer inte ge resultat för en viss förorening. Den ger dock information om graden av den totala kontaminationen. 

Övervakning av naturligt vatten
I naturliga vatten ger grumlighetsmätningar ett visst mått på vattenlevande organismer. Det har konstaterats att det finns ett starkt samband mellan grumlighetsnivå och BOD värde. Dessutom hindrar grumlighet ljus, vilket minskar tillväxten av marina växter, ägg och larver, som vanligtvis finns i de lägre nivåerna av ett vattenlevande ekosystem.

Reningsverk och grumlighet
Historiskt sett har grumligheten varit en av de viktigaste parametrarna vid övervakning av avloppsvatten. Numera är mätning av grumlighet i slutet av avloppsvattenprocessen, nödvändig för att kontrollera att värdena ligger inom lagstadgade normer. Generellt sett ska grumlighetsvärdet vara mellan 0 och 50 FTU, med en noggrannhet på ± 3 FTU, beroende på vilken fas av behand-lingsprocessen det gäller. Genom att övervaka grumlighetsnivån, kan man avgöra om de olika stegen i processen, särskilt i filtrering och reningssteg, har genomförts korrekt.