Halten av syrgas i vatten

Syrgas är livsviktigt
Luften innehåller ca 20.9% syrgas. När luft kommer i kontakt med vatten, löser sig en mängd syrgas. Hur mycket, beror på flera faktorer. Exempel: tiden det tar för att systemet skall nå jämvikt, vattnets temperatur och saltinnehåll, om det finns substanser i vattnet som konsumerar syrgas etc. Eftersom syrehalten i vatten är viktigt för biologiska och kemiska processer är det nödvändigt att kunna kontrollera denna.

Elektrodens funktion
Våra syrgaselektroder är baserade på ett genomsläppligt membran för direktmätning av halten. Syre diffunderar genom membranet och reduceras elektrokemiskt vid katoden. Spänningen mellan anod och katod är förutbestämd och med en storlek så att endast syre reduceras. Ju högre syrets partialtryck är desto mer syrgas diffunderar in i membranet. Detta resulterar i en ändring av strömstyrkan som är proportionell mot syret i provet.

Mätresultat
Halten av syrgas uttrycks vanligen i mg/l vatten, dvs ppm eller i %. Elektroden mäter partialtrycket syrgas. För ett givet tryck av syrgas i luft kommer koncentrationen i mättat, rent vatten att vara fixerat vid varje given temperatur. Mätresultat från mängder av mätningar i rent vatten har sammanförts genom åren. Resultaten är inbyggda i mätarna som automatiskt kompenserar för temperaturen. Detta gäller även för vattnets salthalt.

Grumligt vatten

FNU/NTU
ISO-standard för grumlighet är FNU (Formazine Nephelometric Unit). Grumlighet kan också anges i TU (Turbidity Units), FTU (Formazine Turbidity Units) eller NTU (Nephelometric Turbidity Units), vilka alla är ekvivalenta med FNU. 

Rening av dricksvatten
Grumlighet är en av de viktigaste parametrarna som används för att bestämma kvaliteten på dricksvatten. Offentliga vattenleverantörer är skyldiga att behandla sitt vatten för att ta bort grumlighet. Världshälsoorganisationen anger 5 FTU som högsta värde för grumlighet. Detta värde har fastställts baserat på utseendet av vattnet. Från en hygienisk synvinkel är 1 FTU det rekommenderade värdet.Grumlighet är en indikator och kommer inte ge resultat för en viss förorening. Den ger dock information om graden av den totala kontaminationen.

Övervakning av naturligt vatten
I naturliga vatten ger grumlighetsmätningar ett visst mått på vattenlevande organismer. Det har konstaterats att det finns ett starkt samband mellan grumlighetsnivå och BOD värde. Dessutom hindrar grumlighet ljus, vilket minskar tillväxten av marina växter, ägg och larver, som vanligtvis finns i de lägre nivåerna av ett vattenlevande ekosystem.

Reningsverk och grumlighet
Historiskt sett har grumligheten varit en av de viktigaste parametrarna vid övervakning av avloppsvatten. Numera är mätning av grumlighet i slutet av avloppsvattenprocessen, nödvändig för att kontrollera att värdena ligger inom lagstadgade normer. Generellt sett ska grumlighetsvärdet vara mellan 0 och 50 FTU, med en noggrannhet på ± 3 FTU, beroende på vilken fas av behand-lingsprocessen det gäller. Genom att övervaka grumlighetsnivån, kan man avgöra om de olika stegen i processen, särskilt i filtrering och reningssteg, har genomförts korrekt.