Stadgar för Marks Konstgrafiska Verkstad (MKV)

§1 Målsättning

 • MKV är en ideell förening.
 • MKV vill stimulera människor att själva och kollektivt skapa olika former av kultur.
 • MKV vill främja skaparglädje och nyfikenhet.
 • MKV ser kulturen som ett viktigt medel för att skapa ett öppet och tolerant samhälle.
 • MKV ska förhålla sig självständigt gentemot stat, kommun, politiska partier/intresseföreningar, religiösa organisationer och privata ekonomiska intressen. Eventuella överskott i ekonomin ska användas till föreningens fortsatta arbete.

§2 Medlemskap

Den som önskar verka för föreningens ändamål och följa dess stadgar kan bli medlem. Ansökan om medlemskap handläggs av föreningens styrelse. Medlem ska betala den årsavgift som fastställs av årsmötet.

§3 Årsmöte

Föreningens verksamhetsår räknas från den 1 januari till den 31 december. Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång. Mötet ska ha utlysts minst två veckor innan. Alla medlemmar i enlighet med stadgarnas villkor, d.v.s. personer som av styrelsen godkänts som medlemmar, har rösträtt på årsmötet.

 1. Årsmötet ska behandla följande:
 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Revisionsberättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 6. Val av ny styrelse
 7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 8. Val av valberedning för nästkommande år
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 10. Motioner
 11. Övriga frågor

§4 Omröstning

Alla beslut fattas med enkel majoritet. Beslut som inte är val fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Alla val ska ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär.

§5 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, minst två ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsens mandatperiod är ett år. Styrelsen har beslutanderätt om minst tre ledamöter är närvarande vid styrelsemötet.

§6 Uteslutning

Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter eller som uppenbart motarbetar föreningens stadgar och ändamål kan uteslutas av årsmötet.

§7 Ändring av stadgarna

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet.

§8 Upplösning av föreningen

Föreningen kan inte upplösas om minst tre medlemmar är villiga att upprätthålla föreningens verksamhet. Beslut om upplösning fattas av årsmötet. Eventuella tillgångar ska vid upplösningen tillfalla liknande ideell verksamhet.

 

Stadgar antagna vid Marks Konstgrafiska Verkstads årsmöte 2004-03-18