Vart vi håller hus?

MarkJobb Sörmland AB               

Vattug. 3                                      

64233 FLEN                                  
                                                    
E-post: info@mark-jobb.se          

 

Markjobb värnar om din personliga integritet och personliga uppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi hanterar dina uppgifter enligt EU:s lag dataskyddsförordningen 2016/679/EG (GDPR).

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra och övriga bolag inom koncernens berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser.

 Uppgifterna kan också användas för affärsveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år (bokföringslagen) från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 Du har rätt att begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till oss, eller en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Vi är skyldiga att svara dig inom en månad. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta oss på e-post eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig

Företag: Markjobb AB, Johan Iwerbo, Vattugatan 3, 642 33 Flen

E-post: johan.iwerbo@mark-jobb.se 

Personuppgiftsbiträde 

Företag: Markjobb AB, Natalie Toratti, Vattugatan 3, 642 33 Flen

E-post: natalie.toratti@mark-jobb.se

                                                 

Kontaktformulär

Skicka en förfrågan via formuläret nedan för kostnadsförslag eller förslag på lösningar.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Mobilnr:

Johan Iwerbo, 070- 9349803

Anders Iwerbo, 070- 8157655

Anders och Johan
Anders