STADGAR FÖR LERBERGETS SIMKLUBB ”ELESKÅ”

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap                                        Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund* 

Idrottens verksamhetsidé (2015)

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. 

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse  som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor. 

Idrotten följer 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision 

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

                                                                                                    

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

 • * Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.  

 • 1 Ändamål

Lerbergets simklubb, med säte i Höganäs Kommun, skall bedriva enligt Svenska Simförbundets motto; ”Simidrott på lika villkor” med målsättning att vara en ekonomiskt trygg och i övrigt välskött simförening.

Vi vill på grundläggande nivå bedriva simidrott så att den utvecklar barn & ungdomar och även vuxna positivt, såväl fysiskt som psykiskt, som socialt och kulturellt.

Vi vill utforma vår simidrott så att den i alla olika verksamheter utvecklas och förbättras till form och innehåll. Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön. Nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i vår simklubb,

Vi vill ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap, och alla ska få en positiv upplevelse och känna rörelseglädje och vattensäkerhet i vatten.

En trygg simidrott som är fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé.  Se Bilagan ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”

 

 • 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som är föreningens medlemmar

 • 3 Tillhörighet

Föreningen skall vara medlem i Svenska Simförbundet, och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund RF. Föreningen tillhör därmed också Skåne Simförbund och RF-SISU Skåne.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-SDF, eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 • 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 • 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Kassören och ordförande var för sig.

 • 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december

 • 7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 • 8 Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet givna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 • 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med 2/3 av antalet angivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras   t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans‐ och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till Svenska Simförbundet.

 • 10 Medlemskap

Medlem är den person som löser medlemsavgift. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen och idrottens värdegrund.  Styrelsen fattar beslut i detta.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, 

yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.   I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. 

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan

 • 11 Utträde

Medlemskapet bygger på frivillighet och intresset för föreningens verksamhet. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift för 2 på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 • 12 Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur simklubben av annan anledning än att denne ha försummat att betala av föreningen beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller idrottens värdegrund, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. Styrelsen fattar beslut i detta.

 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.  Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

 

 • 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt till information och protokoll rörande föreningens angelägenheter. Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för föreningens medlemmar. Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av styrelse, samt följa §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

Medlem har ej rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. Medlem skall betala medlemsavgift som gäller för hela året, vid årets början. För nya senare tillkommande medlemmar betalar sin fulla medlemsavgift när de blir medlemmar.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

 • 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs verderbörande SF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast  om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 • 15 Tidpunkt för kallelse till Årsmötet

Åsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse via ortspress, FB och hemsida minst tre veckor före årsmötet, jämte kallelse förslag till föredragningslista.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

 • 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl styrelse som medlem får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 • 17 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet

Medlemskap som beviljats minst 2 månader före årsmötet och medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter minst 2 månader före årsmötet och under årsmötet fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten får utövas genom ombud, skriftligen.  Vårdnadshavare får företräda sina omyndiga barn. Medlem får företrädas av annan röstberättigad medlem som ombud. Sådant ombud, som får företräda ett obegränsat antal medlemmar, ska senast två månader före årsmötet till föreningen meddela att hen står till förfogande som ombud. Föreningen ska senast en månad före årsmötet publicera en förteckning över sådana ombud. Medlem som önskar bli företrädd av sådant ombud, ska senast dagen före årsmötet till föreningen anmäla vem hen utser till sitt ombud. Medlem har alltid rätt att senast vid årsmötets början återkalla sin anmälan. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

 • 18 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 19 Beslut och omröstning

 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. För ändring av stadgar krävs absolut majoritet se §8. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 • 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

 • 21 Ärenden till årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Vala av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. A, Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

B, styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) före det senaste räkenskapsåret

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 3. Fastställande av medlemsavgifter
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 6. Val av

A, Föreningens ordförande för en tid av 1 år

B, Föreningens kassör, samt en ledamot för en tid av 1 år

C, Föreningens sekreterare och en ledamot för en tid av 2 år

D, suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning för en tid av 2 år

E, En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

F, Tre ledamöter i valberedningen före en tid av 1 år, vilken en skall utses till ordförande.

G, Beslut om val av ombud till Distriktsmöte och dyl, fr föreningen har rätt att repr med ombud

 1. Övriga frågor

Beslut ifråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.

 • 22 Extra årsmöte

               Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en        revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär. Skriftlig framställan krävs och anledning och skäl till begäran. Styrelsen skall inom 14 dagar utlysa sådant möte, som hålls inom 2 mån från erhållen begäran.

 • 23 Valberedningens sammansättning och åligganden

Valberedningen som består av kvinnor och män, består av tre, varav en utses till ordförande/sammankallande.

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det valnomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 • 24 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper före det senaste verksamhets – och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 • 25 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall består av kvinnor och män.  Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma turordning för tiden t om nästföljande årsmöte.

 • 26 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet. Det åligger styrelsen särskilt att tillvarata medlemmarnas intressen.

 • Tillse att före föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • Tillställa revisorernas räkenskaper enl §24 och
 • Förbereda årsmöte.
 • Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete, samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Sekreteraren

 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • Se till att fattade beslut har verkställts,
 • Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutande avgifter till föreningen
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat , kommun, och idrottsorganisationer m fl
 • Svara för föreningens bokföring vilker innebör skyldighet att förea bok över föreningens räkenskaper
 • Årligen upprätta balans – resultaträkningar
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte och avgifts området
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
 • 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefon sammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll undertecknas av mötesordförande och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.