Trappstegsboende

Kvarntorphemmet stödboende är ett stöd och trygghetsboende för pojkar i ålder 16 -20 år

som behöver individuell stödinsats iform av ADL.

Målsättning är att boende ska vara delaktiga i utvecklingen mot ett självständigt liv.

Alla stödinsatser är individuellt anpassade efter behov.

Verksamheten bedrivs i vanlig hemmiljö där boende får stöttning och vägledning i vardagen.

Med en målsättning som att gå i skola, arbeta, praktisera eller annan relevant daglig sysselsättning.

Vi arbetar efter ett humanistiskt synsätt med ett miljöterapeutiskt och socialt förhållningssätt med tillgänglighet för varje enskild individ.

Med ett salutogent perspektiv och kognitiv hanterbarhet motiverar vi boende att upptäcka och förstå samanhang som leder till välmående och självständighet.

Vi är flexibla och ser gärna behovsanpassade lösningar.

Verktyg som vi har att erbjuda vid individanpassade stödinsatser

ADL

ART

BBIC

Enskilda samtal

KBT

MI - Motiverande samtal

Suicidprevention

TMO - Trauma medveten omsorg

Ångesthantering

ÅP -Återfalls prevention

Vid behov använder vi oss av externa insatser.

Akutplacering

Behälpliga med transport dygnet runt.

Flerspråkig personal finns att tillgå.

Tolk vid behov.

Vi är ett kostnadseffektivt alternativ.

Geogarafi

Verksamheten ligger i Nässjö Jönköpingslän

Boendet ligger tre kilometer utanför Nässjö centrum.

Regelbunden lokaltrafik.

Gång och cyckel avstånt till Centrum och skola vid behov finns verksamhetens bil att tillgå tillsammans med personal.

Utomhusmljön består av en stor lummig trädgård med utrymme för återhämtning i lugn och ro.

På baksidan av boendet finn en damm, bäck och växthus, i växthuset finns det möjlighet att odla efter önskemål, i bäcken fiskas det kräftor.