Välkommen till Kvarntorphemmet HVB Eksjö

Vi är en verksamhet som erbjuder trappstegsboende med HVB - hem och Stödboende.

Våra arbetsmetoder grundas i miljöterapi och social träning.

Med ett salutogent perspektiv och kognitiv hanterbarhet motiverar vi den unge att upptäcka och förstå sammanhang som leder till välmående och självständighet.

Vi arbetar efter ett humanistiskt synsätt med ett miljöterapeutiskt och socialt förhållningssätt med tillgänglighet för varje enskild individ.

Placeringen i verksamheten innebär ett trygg och säker vård där varje placerad enskild individ ska känna sig lugn och trygg i så hemlik miljö som möjligt med utrymme för flexibilitet och behovsanpassade lösningar efter varje enskild individs förmåga, hanterbarhet och förutsättningar.

Akutplacering dygnet runt med transport.

Målgrupper

Flickor och pojkar efter det som är aktuellt för verksamheten.

Ålder 13 - 17 år. 

Psykosocial problematik

Kriminalitet/droger

Utåtagerande beteende

Behandlingsmetoder

ADL

ART

BBIC

Enskilda samtal

KBT

MI - Motiverande samtal

Suicidprevention

TMO - Trauma medveten omsorg

Ångesthantering

ÅP -Återfalls prevention

Vid behov använder vi oss av externa insatser.

Utredning som utförs av Leg-Psykolog.

Behandlingsskola som dagelev.

Flerspråkig personal.

Tolk finns tillgänlig vid behov.
Skapa extra sidor