Välkommen till Kvarntorphemmet HVB Eksjö

Vi arbeter individuellt efter varje boendes förmåga och förutsättningar.

Vi skapar och tillhandahåller efter behov och önskemål den vård och behandling som är aktuell för er placering.

Hos oss är det hög personaltäthet och verksamheten är bemmannad dygnet runt.

Boende har alltid tillgång till personal.

Vi tar tillvara på alla möjligheter vi har att tillgå med inriktning och fokus på varje enskild individ.

I vårt arbetssätt utgår vi från varje enskild boendes behov av rutiner, struktur och förhållningssätt i ett tryggt boende/hemmiljö.

Kontinuitet och tillgänglighet med målsättning som genom vård och behandling vägleder och stöttar boende med tydlig målbild i riktning mot ett välmående fysiskt och psykiskt leverne efter förmåga och hanterbarhet.

Vi arbetar miljöterapeutiskt i sociala miljöer som skapar gemenskap och ger känslan av sammanhang enskillt eller i grupp efter behov och önskemål.

Ledningsystem
Kvaitats och miljöarbete

Ledningssystemet är utformat enligt:

SOSFS 2011:9

ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 14001

Tillstånd utfärdat av IVO enligt nya krav.