Historia

Redan för 10000 år sedan fanns på platsen för Krokstorps gård bosättningar. Detta är väldokumenterat med flera intressanta arkeologiska fynd, så som redskap för jakt och fiske. Krokstorps gård är en släktgård med anor från år 1742. Idag är det 8.e och 9:e generationen som driver lantbruket.

Fredrik Krokstorp övertog gården efter sin far år 1981 och sedan år 2017 är det sonen Martin som drivet gården. Med 30 års mellanrum tog far och son sin lantmästareexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet på Alnarp.
Från 1981 till idag har brukningsarealen utökats från 135ha till att idag omfatta ca 480ha åkermark. Av detta är ca 1/3 i egen ägo medan 2/3 arrenderas.
Vi odlar främst vete, korn, havre, raps och gräsfrö. Dessutom odlas mellangrödor med så stor artrikedom som möjligt, mellan avsalugrödorna.

I verksamheten ingår också entreprenadkörningar åt andra gårdar, vinterväghållning, omlastning av bränsleflis, samt från år 2010 förädling av vår egenodlade raps, till kallpressad olja.

Vår filosofi är att sköta verksamheten på ett så varaktigt och hållbart sätt som möjligt.
Jorden är vårt kapital och det ska räcka många generationer till.