Gr├ątassenfondet

Gråtassenfondet er et fond som er etablert for å legge til rette og fremme aktiviteter for barn og unge som er medlemmer av Kodal Idrettslag. Midlene skal i første rekke benyttes til sportslige aktiviteter og talentutvikling relatert til barn og unge. Fondet tilføres årlig 30% av overskuddet fra Gråtassen, hvor midler fra Gråtassen overføres så snart årsmøtet i Kodal Idrettslag har godkjent årsregnskapet.

Fondskomiteen består av 3 personer, hvor en person velges av Hovedlaget, en person velges fra Gråtasskomiteen og hvor siste person velges av fondskomiteen.

Tidsfrister for innsendelse av søknader til støtte fra fondet er 15. april, 30. juni, 1. september og 1. desember. Søknadene behandles fortløpende etter de angitte frister.

Søknadene sendes inn på standard søkeskjema som kan lastes ned HER.

Søknadene må deretter sendes til:
kodaltrond@gmail.com og tatveitan@tveitanogbang.no


Komiteen består frem til neste årsmøtet av følgende medlemmer:


Tove Anita Tveitan (Valgt av Hovedlaget)
Trond Stensholt (Valgt av medlemmene i Gråtasskomiteen)
Anders Nilsen (Valgt av fondskomiteen)