Stadgar för Ivösjöns Fiskevårdsförening

§ 1. Föreningens ändamål.

Föreningen har till ändamål att, genom arrendeavtal med Ivösjöns fiskevårdområdesförening och Levrasjöns fiskevårdsområdesförening, förvalta Ivösjön, Levrasjön och tillrinnande vatten på ett långsiktigt hållbart sätt med syfte att skapa ett givande fiske och friska vatten.

För att uppnå detta ska föreningen:

1. Införa nödvändiga och ändamålsenliga föreskrifter för fisket i sjön.

2. Bedriva en fisketillsyn i syfte att ha en god efterlevnad av föreskrifterna

3. Genomföra ändamålsenliga fiskevårdsåtgärder.

4. Verka för en god vatten- och miljövård i sjön.

5. Arbeta för att höja medlemmarnas intresse för fiske och fiskevård.

6. Bevaka och tillvarata medlemmarnas intresse i form av bra fiskemöjligheter.

7. Verka för att väcka intresse för fisket i föreningens vatten hos lokalbefolkningen.

§ 2. Medlemmar och avgifter.

Mom. 1. Föreningen består av två kategorier medlemmar, här kallad A-medlem och B-medlem.

Mom. 2. A-medlem är den person som är delägare i Ivösjöns fiskevårdsområde (fiskerättsägare), och som till föreningen inbetalar den årsavgift som fastställs genom nyttjanderättsavtalet med fiskevårdsområdet.

Mom. 3. B-medlem är varje för fisket och fiskevården intresserad person, som till föreningen erlägger en av årsmötet beslutad årsavgift.

Mom. 4. Om årsmötet så beslutar, betalar nya medlemmar inträdes- och registreringsavgift.

Mom. 5. Årsavgifterna avser avgift för både medlems- och fiskekort.

Mom. 6. Medlemskort gäller kalenderår  1 januari till 31 december

Mom. 7. C-kort säljs till företag, sommar-stugeföreningar etc mot en avgift beslutad av årsmötet. Kortet ger inte rösträtt vid årsmötet och inte rätt till nät eller kräftfiske. Ett C-kort per båt eller grupp på upp till 4 personer krävs. Gäster ska kunna visa upp kortet vid fiske med stöd av detta. Det säljs enbart viaföreningens kansli.

Mom. 8. Till övriga tillhandahålles 1-dygns-kort eller 10-dygnskort, mot en avgift beslutad av årsmötet, vilka gäller enbart för spinnfiske, pimpel, mete och dragrodd.

Mom. 9. Med stöd av uppdrag från Ivösjöns FVOF kan kontrollavgift tas ut av medlem eller fiskekortköpare som bryter mot dessa stadgar eller föreningens fiskeregler som utfärdats med stöd av dessa stadgar. Maxbelopp på kontrollavgiften fastställs på årsmötet.

Mom. 10. Medlem som bryter mot dessa stadgar eller fiskeregler som utfärdats med stöd av dessa stadgar kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen

§ 3. Föreningen förvaltning.

Mom. 1. Ordförande väljs av årsmötet. Jämte ordförande förvaltas föreningen av en styrelse som består av högst 12-16 ledamöter, varav en del bör vara delägare i fiskevårdsområdet. Föreningen har sitt säte i Bromölla.

Mom. 2. Ledamöterna väljs för en tid av två år, med halva antalet ena året och andra halvan följande år.

Mom. 3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör samt arbetsutskott om 6-10 ledamöter.

Mom. 4. Styrelsen sammanträder alltid före ordinarie föreningsmöte och i övrigt när omständigheterna så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Mom. 5. Föreningen håller årsmöte en gång årligen och senast den 1 mars. Kallelse till årsmöte utfärdas genom annons i Kristianstads-bladet andra lördagen i januari. Extra föreningsstämma hålles efter beslut av styrelsen och kallelse till denna sker minst 8 dagar före sammanträdet.

Mom. 6. Vid alla sammanträden har med-lemmar en röst. Frånvarande medlem kan rösta genom fullmakt. Dock må ingen utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem. Alla val sker med acklamation såvida sam-manträdet ej beslutar annorlunda. Alla val och beslut avgöres genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Mom 7. Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

Mom. 8. Motion till årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast 1 november året innan årsmötet.

Mom. 9. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Fastställande av dagordning 6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

7. Styrelsens och kommittéernas berättelser.

8. Ekonomisk rapport

9. Revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

12. Val av ordförande för ett år.

13. Val av två revisorer jämte suppleanter.

14. Val av valberedning

15. Behandling av inkomna motioner

16. Val av tillsynssektion.

17. Val av tävlingskommittéer.

18. Beslut om ersättning till styrelse och kommittéer

19. Fastställande av fiskevårdande åtgärder för det kommande verksamhetsåret.

20. Utgivandet av fisksumpen.

21. Fastställande av budget

22. Beslut om avgifter.

23. Fiskestatistik

24. Övriga ärenden.

25. Tid och plats för kommande årsmöte

26. Avslutning

 

 

Mom. 10. Styrelsens uppdrag

Styrelsen åligger att:

- verkställa av årsmötet fattade beslut

- verka för främjandet av föreningens ändamål,

- förvalta och ansvara för föreningens tillgångar, 

- besluta om ärenden som ska behandlas av föreningen,

- förbereda och ta ställning till ärenden som ska behandlas av årsmötet, besluta om plats för föreningens årsmöte,

- senast den 15 januari överlämna föregående års bokslut och övriga handlingar som krävs till föreningens revisor,

- avge verksamhetsberättelse över föregående verksamhetsår,

- upprätta förslag till budget och aktiviteter inom föreningen samt föreslå medlemsavgift,

- ansvara för att erforderligt antal fisketillsynsmän förordnas

Mom.11. Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara skriftligen avfattade och beslutas av årsmötet.

Mom. 12. Beslut om föreningens upplösning ska för att vara gällande fattas vid två på varandra följande årsmöten. Har föreningen blivit upplöst ska tillgångarna överlämnas till Ivösjöns fiskevårdsområdesförening om denna består, i annat fall till länets hushållnings-sällskap för att av detta användas till fiskets främjande inom föreningens verksamhetsområde.