RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2017

Årsmötet är ju som bekant föreningens beslutande organ och hade i år sitt årsmöte den 25 januari i Bromöllas nya sporthall/arena - Spartbankshallen, där föreningen nu också har sin klubblokal. Här följer ett kort utdrag från mötet.

Verksamhetsberättelser

Ordföranden för mötet Christopher Martinsen läste upp verksamhetsberättelserna från fiskevårdsföreningen, tävlingskommittén, tillsynen och trollingkommittén. Samtliga verksamhetsberättelser godkändes av årmötet.

C:a 50 medlemmar var närvarande och hade tillfälle att inkomma med synpunkter på verksamheten och de beslut som fattades under kvällen. Tyvärr var inga damer närvarande. Hoppas att vi får se desto fler nästa år. Ni är mer än välkomna!

Ekonomisk rapport

Kassör Roger Johnsson redogjorde för föreningens ekonomi, vilken godkändes av årsmötet.

Val av styrelse, suppleanter och kommittéer

Årsmötet valde enhälligt Christopher Martinsen till ordförande av Ivösjöns Fiskevårdsförening på ett år. Övriga medlemmar som valdes in framgår på hemsidan under styrelse och funktionärer.

Fisksumpen

Årsmötet beslutade utge Fisksumpen årgång 64, 2018. Ordföranden tackade redaktör Göran Cervin för dennes strålande insats.

Kontrollavgift

Frågan har diskuterats en tid. Årsmötet beslutade att införa en kontrollavgift under förutsättning att respektive fiskevårdsområdesförening godkänner det och ger fiskevårdsföreningen ett sådant uppdrag. Årsmötet satte en maxavgift på 2000:- kronor och gav AU i uppdrag att utforma övriga regler kring denna om det blir aktuellt. Ändring av stadgar och fiskeregler fastställdes.

Ändring av avgifter

Styrelsens förslag är att årskort/medlemskort skall vara oförändrat för A, B och C-medlemmar. Men vill höja 10-dagarskort till 150 kr, samt endagskort till 50 kr. Årsmötet godkände denna höjning.

Motion

En motion har inkommit. Det gällde införandet av utsättningsskyldighet för gäddor större än 75 cm fångade med handredskap. Styrelsens förslag var att bordlägga motionen till kommande årsmöte och att arbetsutskottet får i uppdrag att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att utreda frågan och till årsmötet 2018 inkomma med ett förslag till beslut. Fiskevårdsområdena ska inbjudas till att delta i arbetsgruppen. Efter en kort diskussion beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag.

Fastställande av budget

Kassör Roger Johnsson presenterade förslag på budget. Förslaget godkändes av årsmötet.

Fiskevårdande åtgärder: Eftersom inplantering av fisk inte är nödvändig och det inte är tillåtet att sätta ut signalkräftor längre finns utrymme för andra åtgärder och önskemål från medlemmarna efterfrågades. Styrelsen planerar att sätta upp infoskyltar vid bryggan i Barum men avstår från en ombyggnad av ansvarsskäl. En ny brygga kan komma att byggas i anslutning till naturreservatet på Klacken och styrelsen undersöker möjligheten att där skapa en fiskemöjlighet från land. En ny brygga vid isättningsrampen i Levrasjön föreslås att sättas ut 2017, för att underlätta isättning där. Styrelsen kommer vidare undersöka möjligheten att genundersöka Ivösjöns gäddor för att undersöka om det finns två olika populationer av gädda efter de stora utsättningarna under 50- och 60-talet. Styrelsen kommer vidare att bygga risvasar runt sjön om bara isen lägger sig. Slutligen har styrelsen genom sin medverkan i Ivösjökommittén tagit initiativ till en undersökning av förekomsten av microplaster i sjön. Det kan bli aktuellt med ett visst bidrag från föreningen för genomförandet. Dessa förslag godkändes av årsmötet.

Information

Johan Wagnström informerade om genomförda fiskevårdsåtgärder. Det har satts ut 14000 signalkräftor och 2000 elritsor under 2016.

Information om medlemskåren som visade att enbart 2/3 av medlemmarna under 2015 och 2016 varit medlemmar båda åren. En stor rörlighet således och om alla som var medlemmar något av åren blir medlemmar 2017 så blir vi 1100 vilket är uppmuntrande.

Statistiken för 2015/2016 presenterades, men är mycket osäker på brister i insamlingssystemet. Styrelsen har därför genom Adam Freij tagit fram ett nytt, enkelt och rationellt sätt att samla in statistiken. Vi kommer att gå över till insamling på årsbasis och detta kommer att ske via mailutskick.

Nästa årsmöte

Nästa årsmöte kommer att hållas i Sparbankshallen, Bromölla den 24/1 2018 kl.19.00.