BYGGNADSANTIKVARIE

Många byggnader med kulturhistoriskt värde är skyddade enligt lag. Då behöver man ofta hjälp av en byggnadsantikvarie för att få lov till förändring. Tanken är god; framtida generationer skall också kunna ta det av vårt kulturarv. Skyddet kan se ut på olika sätt. Byggnaden kan vara byggnadsminne och skyddas då enligt Kulturminneslagen. Den kan ligga inom ett så kallat riksintresseområde och skyddas då enligt Miljöbalken. Skyddet mot förvanskning kan också vara inskrivet i fastighetens detaljplan. Men det vanligaste är att det har pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt i en inventering som kommunen har gjort.  I Stockholm har man tagit fram en karta där vissa byggnader markerats med blått (högsta värdet), grönt (näst högsta) eller gult. I andra kommuner kan inventeringen presenteras på andra sätt. Byggnader som pekas ut i en sådan inventering, eller i detaljplan, skyddas enligt Plan- och bygglagen (PBL). 

Om man skall förändra en byggnad som på något sätt pekats ut som kulturhistoriskt värdefull krävs ofta en byggnadsantikvarie som deltar i processen. Ju tidigare man tar kontakt med en byggnadsantikvarie desto enklare, och i allmänhet billigare, blir det.

Undertecknad är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Certifieringen är utfärdad av Den Norske Veritas.

Exempel på uppdrag

  • Bank ombyggt till hotell.
  • Bostäder ombyggda till kontor och vice versa
  • Fasadrestaureringar, bla. Stockholms slott
  • Hissar i kulturskyddade trapphus
  • Fönsterbyten
  • Tillbyggnader
  • Vårdprogram, bla. för Rosenbad
  • Kyrkorestaureringar
  • Villor
En bank från sekelskiftet, som sedan byggts om till kontor, skall nu bli hotell.
Nu restaureras det som en gång var landets största biograf; Göta Lejon på Götgatan i Stockholm.
Vårdprogram för kvarteret Rosenbad
Stockholms slott har gett uppdrag som byggnadsantikvarie vid inre arbeten såväl som vid den stora pågående fasadrestaureringen. Uppdragsgivare Statens Fastighetsverk.
När en byggnad ändrar funktion innebär det ofta stora förändringar. Här har paradintereriörer kontoriserats med omfattande krav på modern teknik och ventilation. Elinstallationerna har placerats i en lös låda som senare kan tas bort. En helt reversibel åtgärd när behoven i framtiden förändras.
Stockholms stadsbibliotek är mitt inne i en flera år lång process av restaurering och ombyggnad. Här innebär uppdraget ett stöd i arkitektens egen organisation.