Klubbens verdier

Idrettslagets grunnleggende verdier bygger på idrettsglede, samhold, samarbeid og dugnadsvilje. 

Begrepet idrettsglede beskriver opplevelse, mestring, positive holdninger og redelig spill som et hovedbegrep i idrettslaget.   

En bærende nøkkelverdi er begrepet samhold som favner trivsel, inkludering, fellesskap og sosial tilhørighet, og beskriver en væremåte vi vil dyrke fram i klubben som skaper gode levekår og godt miljø.

Begrepet samarbeid er en verdi som skal tilstrebes gjennom engasjement, åpenhet og toleranse. Idrettslaget utvikles og forbedres gjennom en kombinasjon av krav, konstruktive tilbakemeldinger og respekt for den enkelte.  Kravene referer seg til lojalitet ovenfor våre mål, beslutninger, lover og regler.

Dugnadsviljeer verdifullt som et bidrag til å skape en aktivt g levende klubb. Frivillig arbeid styrker fellesskapet og samarbeidet rundt en engasjerende aktivitet. Dugnadsviljen og humøret skal skape resultatene.


Klubbens formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

IL Ulfstind gir tilbud innenfor fotball, ski, friidrett og allidrett for alle aldersgrupper for å fremme kameratskap og samarbeid mellom generasjonene.  Klubben vil også være åpen for andre idretter som er tilsluttet Norges idrettsforbund.

Tilbudet skal gis uavhengig av ambisjoner, individuelle forutsetninger og kjønn. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget skal være en engasjerende miljøskaper i lokalsamfunnet.

Klubbens mål

Klubben skal tilby aktiviteter innen fotball, ski og friidrett.  Tilbudet skal være bredt og allsidig og bygge på idrettens retningslinjer for barneidrett, ungdomsfotball og regler for fair play.

Klubben skal jobbe aktivt for å ivareta medlemsmassen og opprettholde antall medlemmer på et nivå som samsvarer med innbyggertallet i vårt geografiske område som hovedsakelig er strekningen Oldervik – Kroken.

Som en retningslinje bør medlemsnivået ligge på ca 15% av innbyggertallet i vårt område.

I tillegg til aldersbestemt fotball tilstreber klubben å ha senior lag for både damer og herrer på regionalt nivå.

Dersom det ikke er grunnlag for å stille eget lag, åpnes det for samarbeidslag med andre klubber.

Klubben skal jobbe aktivt for å skaffe seg idrettsanlegg for sine idretter i nærmiljøet, og drifte dette til beste for idrettsmiljøet i klubben og Tromsø. 

Klubben skal i vareta, vedlikeholde og drifte huset på Tønsnes slik at det til en hver tid fremstår som et positivt bidrag for å skape sosiale relasjoner innenfor klubben og i bygda. Huset skal fremstå som et naturlig samlingspunkt for alle innbyggere i området og således være en aktiv miljøskaper.

Klubben skal arrangere ulike tilstelninger på huset og i bygda for å styrke de sosiale relasjoner.

Klubben skal styrke egen kompetansen gjennom utdanning av styremedlemmer og tillitsvalgte.

Klubben skal jobbe aktivt og målrettet for å rekruttere kvinner til styret og blant tillitsvalgte innenfor lagleder-, trener- og dommerfunksjonene.

lagt til handlevogn