Klubbhåndboka vil kun være elektronisk.

KLUBBHÅNDBOK

INNHOLDSFORTEGNELSE
1.  Innledning
     1.1. Forord
            1.1.1  Innholdsfortegnelse klubbhåndbok         
     1.2. Historikk om klubben
            1.2.1. Historikk om ungdomshuset/klubbhuset
            1.2.2. Historikk om kunstgressbanen
            1.2.3. Historikk om grusbanen
            1.2.4. Historikk om lysløype
2.  Klubbens formål, verdier og mål
      2.1. Formål, verdier og mål
      2.2. Årshjul  komplett
      2.2.1. Årshjul aktivitet

 

3.  Klubbens lover og retningslinjer
      3.1.    Generelt
      3.2.    Henvisning/link til lov norm for Idrettslag
      3.3.    Politiattester
      3.4.    Håndtering av varsling og krisesituasjoner
4.  Klubbens organisering
      4.1.    Organisasjonskart 
      4.2.    Styret
                4.2.1. Styremedlemmers roller og oppgaver
                           4.2.1.1.  Leders oppgaver
                           4.2.1.2.  Nestleders oppgaver
                           4.2.1.3.  Sekretærs oppgaver
                           4.2.1.4.  Kasserers oppgaver
                           4.2.1.5.  Gruppelederes oppgaver
                           4.2.1.6.  Varamedlemets oppgaver
                           4.2.2.  Innkalling og gjennomføring styremøte                           
                                      4.2.2.1 Rapport til styremøte                
                           4.2.3.  Protokoll styremøte
      4.3.    Fotballgruppa
                4.3.0.  Sportslig ledelse
                4.3.1.  Leders oppgaver fotball
                4.3.2.  Nestledersoppgaver fotball
                4.3.3.  Sekretærs oppgaver fotball
                4.3.4.  Aldersbestemt koordinators oppgaver
                4.3.5.  Materialforvalters oppgaver fotball
                4.3.6.  Dommeransvarliges oppgaver
                4.3.7.  Treneransvarliges oppgaver fotball
                4.3.8.  Driftsansvarlig banes oppgaver
                4.3.9.  Representant seniorlags oppgaver
                4.3.10 Oppstartsansvarliges oppgave
                4.3.11 Oppgaver leder fotballskole
                4.3.12. Fair Play ansvarlig
                4.3.13.  Rekrutteringsansvarlig fotball
                4.3.14.  Trenerveileder 
       4.4.  Skigruppa
                4.4.1. Leders oppgaver ski
                4.4.2. Nestledersoppgaver ski
                4.4.3. Sekretærs oppgaver ski
                4.4.4. Kasserers oppgaver ski
                4.4.5. Styremedlemmers oppgaver ski
                4.4.6. Varamedlemets oppgaver ski
                4.4.7. Arrangementsansvarliges oppgaver ski
       4.5.   Hus/arrangement
                4.5.1. Leders oppgaver hus/arrangement
                4.5.2. Styremedlemmers oppgaver hus/arrangement
                4.5.3. Arrangements ansvarliges oppgaver hus
5.  Klubbdrift/rutiner
      5.1.     Medlemsregistre
                 5.1.1. Sportsadmin
                 5.1.2. Klubbadmin
                 5.1.3. Min idrett
                 5.1.4. FIKS-ansvarlig
      5.2.    Offentlige registrer
                5.2.1. Brønnøysund registrene
      5.3.    Fotball drift og rutiner
                5.3.1.  Overganger
                5.3.2.  Forsikring
                5.3.3.  Utstyr fotball
      5.4.    Ski drift og rutiner
                5.4.1. Utstyr ski
                5.4.2. Forsikring ski
      5.5.    Hus og arrangement
                5.5.1.  Leie av huset
                          5.5.1.1 Utleiekontrakt huset
                5.5.2.  Leiepriser klubbhuset
                5.5.3.  Faste arrangementt
                5.5.4.  Forsikring
                5.5.5.  Strømavlesning
                5.5.6.  Avfallsløsning
                5.5.7.  Eiendomsskatt
      5.6.    Post, e-post og bank
                5.6.1. Postboks og fullmakt postkontoret
                5.6.2. E-post
                5.6.3. Banktjenester
                          5.6.3.1.  Bankavtalen
                          5.6.3.2.  Nettbank
                          5.6.3.3.  Betalingsterminaler
                          5.6.3.4.  Bank i butikk
                          5.6.3.5.  Andre betalingsløsninger
                          5.6.3.6.  Bedriftskort
      5.7.    Markedsarbeid
                5.7.1. Samarbeidspartnere og sponsorer
                5.7.2. Profilering på drakter, bane og arrangement
                5.7.3. Registrering over sponsorer og samarbeidspartnere
      5.8.    Årsmøte
                5.8.1. Innkalling
                5.8.2. Gjennomføring
                5.8.3. Protokoll
      5.9.    Gruppeårsmøter
                5.9.1. Skigruppas årsmøte
                5.9.2. Fotballgruppas årsmøte
                5.9.3. Hus og arrangements årsmøte

 

6.  Økonomi – plan for økonomistyring
      6.1.    Økonomihåndbok
                6.1.1. Idrettens regnskaps og revisjonsbestemmeleser
                6.1.2. Årshjul økonomi faste oppgaver
      6.2.    Budsjett
                6.2.1. Budsjettmal Excel
      6.3.    Regnskap
      6.4.    Bilag
      6.5.    Revisjon
      6.6.    Kontanthåndtering
                6.6.1. Fullmaktsmatrise
                6.6.2. Oppgjørsskjema kasse
      6.7.    Bruk av bankkonto
                6.7.1. Fullmaktsskjema nettbank
      6.8.    Oppretting av nye kontoer/lagskontoer
      6.9.    Instruks for loddsalg aldersbestemt
                6.9.1. Innmelding av oppstart loddsalg
                6.9.2. Trekning loddsalg
                6.9.3. Lotteri og Stiftelsestilsynets bestemmelser
      6.10.  Inngående faktura
      6.11.  Bilgodtgjørelser og reiseregninger
      6.12.  Økonomisk ansvar
      6.13.  Fakturering
                6.13.1 Mal sponsor/samarbeidsavtale
      6.14.  Tilskuddsordninger
                 6.14.1.  Oversikt over tilskuddsordninger for idretten
                 6.14.2.  Søknader og innbetaling av tilskudd
      6.15    Ansatte i klubben
                 6.15.1. Arbeidsavtale for ansatte
                 6.15.2. timeliste for ansatte
7.  Informasjon/kommunikasjon
      7.1.    Klubbinformasjon, informasjonsflyt innad i klubben
      7.2.    Hjemmeside
      7.3.    Sosiale medier
      7.4.    Klubblogo
      7.5.    Klubbdrakter (Farger og utforming)
      7.3.    Mediaplan
8.  Sportsplan
      8.1.    Sportsplan fotball
      8.2.    Sportsplan ski
9.  Utdanning/Kompetanse
      9.1.    Kompetansekrav
      9.2.    Kompetanseplan og registrering
      9.3.    Dommerutvikling
10.   Anlegg
      10.1.    Kunstgressbane Tønsnes
      10.2.    Grusbane Skittenelv
      10.3.    Lysløype
      10.4.    Ungdomshuset
      10.5.    Nytt klubbhus
      10.6.    Maskiner
      10.7.    Innmelding av skader på anlegg
      10.8.    Strømavlesning
      10.9.    Forsikring
      10.10.  Vedlikeholdsplaner
lagt til handlevogn