Kjøpsvilkår

Generelle betingelser:

Betalingen gjelder for Heidi Løke Håndballskole i uke 26 2018 eller øvrige produkter og tjenester i regi av Heidi Løke håndballskole DA.

Heidi Løke Håndballskole arrangeres i Bjørnholthallen i Oslo. I tillegg til selve undervisningen/kursvirksomheten inkluderer betalingen 1 Stk T-Shirt/Drakt og 1 stk. Håndball. Spillerne får lunsj hver dag inkl. drikke, herunder frukt på ettermiddagen. Skoletiden er fra 09.00 - 16.00 hver dag hele uken.

Deltakerne kan leveres fra kl. 08.00 om morgenen og hentes innen kl. 17.00 under håndballskoleuken. Alle deltakere må/skal skrives inn og ut av skolen hver dag grunnet deltakernes egen sikkerhet og Håndballskolens krav og regler vedr. brannsikkerhet, opphold i hallen, åpne og stengetider i hallen etc.

Deltakerne skal benytte garderobene i hallen til skift fra utesko til hallsko, av- og påkeldning, dusjing etc.

Det er ikke tillatt å benytte mobilkamera/annet kamera- eller videoutstyr i garderobene av hensyn til den enkelte deltakers rettssikkerhet. Brudd på denne regelen vil medføre bortvisning og utestengelse fra skolen. Grove forseelser/brudd på denne regelen vil bli anmeldt til Politiet.

Overnatting besørges og betales av den enkelte deltaker. Heidi Løke Håndballskole har inngått avtale med Quality Entry Hotel på Matermyr /Kolbotn hvor de av deltakerne som ønsker å bo der vil få en rabattert pris pr. døgn ved å oppgi en referanse mottat av Heidi Løke Håndballskole.

Heidi Løke Håndballskole vil bli gjennomført i hht. oppsatt skoleplan/kursplan. Timeplanen legges ut på hjemmesiden og/eller FB siden og er tilgjengelig for deltakerne innen starten av håndballskolen. Heidi Løke Håndballskole forplikter seg til å stille med kvalifiserte instruktører, medisinsk personale, nødvendig hallvakter og en tilstedeværende operativ ledelse i Bjørnholthallen i skoletiden.

Heidi Løke Håndballskole tar forbehold om endringer i oppsett av skoleplanen og utskifting/ endring i instruktører og veiledere, grunnet sykdomsforfall, etter nærmere behovsvurdering, og krav til kompetanse hos den enkelte instruktør. Heidi Løke Håndballskole tar videre forbehold om at instruktørenes faste arbeidsgivere( landslag og klubblag) kan stille krav til den enkelte instruktør som gjør at denne ser seg nødt til å melde forfall på kort varsel.

For øvrige produkter og tjenester i regi av håndballskolen gjelder norsk kjøpslov. Klær fra vår kleskolleksjon byttes ikke såfremt det ikke kan fremlegges dokumentasjon på at det vedlagte produktet ikke er levert i hht. kundens bestilling/ordrebekreftelse fra nettbutikken

Betalingsbetingelser:                 

Heidi Løke Håndballskole DA - priser og betalingsvilkår.

Pris:

Skoleprisen for 2019 er kr. 3.985.- . For medlemmer av Bjørndal IF er prisen kr. 3.695.-

For øvrige produkter og tjenster gjelder den til enhver tid gjeldende prisliste på nettbutikken.

Betalingen skal skje via bankkort/ bank accept i vår nettbutikk og forfaller omgående til betaling ved bestilling av plass på håndballskolen eller våre øvrige produkter eller tjenester.Det er kun betaling til Heidi Løke Håndballskole DA 1503.62.14861 i DNB som anses som gyldig påmelding. Av betalingen skal det klart fremgå hvem som har betalt og hvilken spiller det gjelder. Betalingen skal foregå separat pr. spiller/søsken, slik at dersom det er påmelding av en eller flere søsken må påmelding og betaling foretas med 1 stk pr. spiller/søsken. Dette skyldes at betalingen er knyttet direkte opp mot en deltaker database, med unike opplysninger,  og at hver spiller er en egen kunde i vårt system uavhengig av hvem som er foresatt eller betaler.

Når det gjelder bestilling av klesprodukter, utover T-shirt til håndballskolen, er det ingen begrensning på antallet på en enkelt bestilling!

Salgsbetingelser:

Påmelding / venteliste:

Heidi Løke Håndballskole DA forbeholder seg retten til å endre antall deltakere på håndballskolen i forhold til hallkapasitet etc. Maksimalt antall deltagere er satt til 210 spillere i alderen 10-16 år. Påmeldinger utover 210 stk. vil bli satt på venteliste. De som er berørt av dette vil bli informert. Innbetalt beløp vil bli refundert uoppfordret dersom en spiller ikke får plass på årets skole.

Sammensetningen av grupper gjøres i hovedsak utifra alder, klubbtilhørighet, og spillernes egne ønsker,  men Heidi Løke Håndballskole DA forbeholder seg retten til å endre dette i løpet av skoleuken, dersom vi ser at ferdighetsnivå, fysiske forutsetninger, gruppesammensetninger medfører påkrevde endringer. Heidi Løke Håndballskole DA har som mål og ønske om at alle deltakere/spillere skal ha et godt utbytte faglig og sosialt i løpet av skoleuken.

Øvrige klesprodukter, artikler med håndballskolens logo,  Kan hentes i Bjørnholthallen i uke 26 eller vil leveres pr. post. Porto og fraktkostnader betales av kunden i sin helhet.

 

Returvilkår: 

Refusjonsgrunnlag av påmeldingsavgift:

Heidi Løke Håndballskole DA har som hovedprinsipp at spillere som har meldt seg på skolen og foretatt gyldig betaling av påmeldingsavgiften, men som ikke får deltatt  grunnet sykdom eller alvorlig skade, force majeure e.l. ,  rett i forkant av skolestart, skal få refundert kursavgiften.

De som får gyldig sykemelding fra lege får refundert påmeldingsavgiften dersom forholdet inntreffer innen utgangen av dag 1 på håndballskolen. Skjer skaden eller sykdommen på dag 2, 3, 4 eller 5 er det ingen refusjon av påmeldingsavgiften.

De som er påmeldt og ikke får plass på skolen,  dvs. de som havner på venteliste ( utover 210 stk.) vil få refundert avgiften uoppfordret og så fort det er praktisk mulig for Daglig leder i Heidi Løke Håndballskole DA og få dette utført.

Heidi Løke Håndballskole DA forbeholder seg retten til å vurdere alle øvrige krav og ønsker om refusjon av påmeldingsavgift individuelt og i hht. eiernes nærmere vurdering og flertallsbeslutning.

Øvrige vilkår:

Forsikring og generell adgang til hallen, hærverk og bevist skade på bygning:

Den enkelte spiller må selv besørge sin egen forsikring mot skader og uhell under skoleuken. De som er forsikret gjennom Håndballforbundets ordning anses som godt forsikret! Skader og ulykker som krever særskilt medisinsk kompetanse og behandling utover akuttfasen, og hvor vårt eget medisinske og kvalifiserte personell sin kompetanse ikke strekker til under håndballskoleuken, må selv besørges og bekostes av den enkelte spiller/pårørende.

Foreldre og pårørende har kun adgang til tribunen, inngangsparti med kiosk og felles toaletter i Bjørnholthallen under håndballskolen av hensyn til spillernes og deltakernes sikkerhet. Heidi Løke Håndballskole DA tar forbehold om å vise bort personer som ikke kan knyttes til deltakerne/spillerne og som forøvrig har en støtende eller uakseptabel oppførsel.

Hærverk eller uakseptabel oppførsel fra spilleren vil medføre at spillere/deltakeren kan bli bortvist fra håndballskolen. Hærverk eller bevist skade på bygning e.l. vil bli krevd erstattet av deltakeren/den som har utført skaden og dennes foresatte. I ovennevnte tilfeller returneres ikke påmeldingsavgiften og forholdet vil bli anmeldt til Politiet.