Soll Plastlim 50ml 1Min

  • Artnr: SOLSPU501M
  • På lager:1 stk

Beskrivelse av artikkelen

Faresetninger:
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H332 Farlig ved innånding.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.