Soll 1K EP Primer Grå Spray 400ml

  • Artnr: SOLS700029
  • På lager:52 stk

Beskrivelse av artikkelen

Datablad finner du HER

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skin Sens. 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.