2-K Lim for Karosseri

  • Artnr: MMM08115
  • På lager:1 stk

Beskrivelse av artikkelen

Faresetninger: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H360D Kan gi fosterskader. H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Se også