Vedtak fra styremøte 26.04.21

Styret i Grenland Ryttersportsklubb fattet 26.04.2021 følgende vedtak: 

De siste to oppstallørene sies opp med en måneds varsel.  

Oppsigelsen begrunnes med økonomiske forhold. Nåværende oppstallingsordning avvikles da stalldriften går i underskudd. Både i 2020 og i 2021 har stalldriften gått med underskudd. 

Styret har tidligere forsøkt å øke leien slik at stallen kan drives på en økonomisk forsvarlig måte. Dette ble dessverre ikke godtatt av alle oppstallørene. Dagens oppstallingsordning er ikke lengre økonomisk regningssvarende, og må dessverre avvikles.  

Styret mottok nettopp oppsigelsen fra tredje siste oppstallør, sammen med et varsel om svært dårlig miljø i stallen. Dette varslet er samsvarende med gjentatte meldinger styret har mottatt om at et svært lite fåtall oppleves som svært konfliktskapende og lager et meget dårlig miljø.  

Styret har plikt til å sørge for en forsvarlig drift, og påse at klubbens medlemmer ivaretas på en god måte. Dette innebærer blant annet at man må sørge for en økonomisk forsvarlig drift av stallen, slik at man sikrer at klubbens penger ikke subisdierer stalleien for enkelte. Stallen må også drives på en slik måte at man kan jobbe for et godt miljø. 

Stalldriften avvikles fra 01.06.21. Ansatt i stallen vil da permitteres fra oppgavene knyttet til stalldriften.

Styret ønsker på sikt å jobbe for en stalldrift som er økonomisk forsvarlig og sikrer et godt miljø blant oppstallører, medlemmer og ryttere/brukere av anlegget. Målsetningen er å legge til rette for en stalldrift hvor leien er på et slikt nivå at man sikrer at ordningen er økonomisk bærekraftig. Det må legges til rette for at stalldriften innrettes helt økonomisk uavhengig av klubbdriften. Vårt ønske er å sikre en oppstallingsordning som legger til rette for et sunt og godt miljø for barn, unge og voksne som ønsker å stå oppstallet på anlegget. 

 

28.04.2021 15:36