Uttalelse fra styret 01.12.2020

På slutten av sommeren 2020 ble styret i Grenland ryttersportsklubb kontaktet av Lisbeth Danielsen, seniorrådgiver i Vestfold og Telemark idrettskrets, med et ønske om møte med styret i GRSK og representant fra rytterforbundet, Tine Skoftedalen Fossing.  Den 15 september møtte styret til møte på idrettens hus i Sandefjord. Styret ble informert om at medlemmer som er oppstallet på senteret hadde henvendt seg til forbundet grunnet misnøye med klubbens styre og ønske om å få enkelte styremedlemmer fjernet fra sitt verv. Klubbens styre vedtok etter dette møte å starte en klubbutviklingsprosess i regi av rytterforbundet.
29. oktober ble det avholdt medlemsmøte som første steg i klubbutviklingsprosessen. I dette møtet skulle medlemmene komme med innspill til hva som er bra/mindre bra med klubben i dag, og komme med ønsker for klubbens videre kurs. Det ble arbeidet i flere grupper under medlemsmøte. Dette arbeidet resulterte i noen hovedpunkter som var viktige å arbeide videre med. Det ble under medlemsmøte valgt representanter til gruppene som skulle jobbe videre med følgende saker:  

  1. Skille klubb og oppstalling – øk.
  2. Delt regnskap mellom klubb og oppstallører
  3. Økonomi som gagner klubben
  4. Breddetilbud
  5. Kommunikasjon
  6. Verdiarbeid

Gruppe 1. Skille klubb og oppstalling og gruppe 2. delt regnskap mellom klubb og oppstallører, ble slått sammen til en gruppe. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som skal vurdere og utarbeide løsningsforslag som medlemmene i etterkant skal stemme over. Arbeidsutvalget består av Carina Slåtta, Anne Gjeruldsen, Heidi Hasseleid, Pål Gunleksen, Silje Svalebjørg og Torfinn Stave. Utvalget har grundig evaluert oppgavene de ble tildelt fra medlemsmøte og kom den 29.10 frem til tre hovedpunkter som skulle belyses og vurderes nærmere. Hovedpunktene var:

  1. Fremleie av stalldriften
  2. Videreføre stalldriften
  3. Avvikle stalldriften

Arbeidsutvalget har hatt tilgang til regnskap for stallen, bilag og klubbens regnskapsfører har deltatt i deres møter. Arbeidsutvalget har fullført sitt arbeid og kommet med sine vurderinger som medlemmene senere skal stemme over i forhold til om klubben skal videreføre stalldrift eller avvikle stalldrift. Fremleie av stalldrift er vurdert som ikke aktuelt.

Styret har blitt presentert regnskap som gjør at vi må iverksette tiltak for å gagne klubbens økonomi og kunne videreføre dagens tilbud om oppstalling.

Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte 10.desember. Etter anbefalinger fra Porsgrunns kommuneoverlege og gjeldende smittevernsrestriksjoner blir dette møtet utsatt på ubestemt tid.

På bakgrunn av dette ble det vedtatt med flertall på styremøte 01.12.20 at prisen for stalleie økes fra 1.februar 2021. Prisen settes opp til 6000kr per mnd. Det inkluderer 12kg høy, 1 flisball per uke og service slik som i dag. Det vil være mulig å kjøpe ekstra flis og høy, samt ekstra tjenester lik tilbudet er i dag.
De som allerede har kjøpt inn eget høy, vil få fratrekk på 1000kr per mnd ut juni 2021. Pris for lagringsplass for høy på anlegget er satt til 990kr per mnd. Fra 01.juli 2021 vil stalleie være 6000kr per mnd for alle, uavhengig om en holder eget høy eller ikke.

 

I tiden fremover krever bygningene på anlegget større vedlikehold som klubben må dekke selv. Det arbeides også med oppgraderinger som f.eks ny utebane og tilgang på tyskerhallen. Derfor er det viktig at stallregnskapet ikke belaster klubbens økonomi og drives med positive tall.

Styret er klar over at mange medlemmer engasjerer seg sterkt i klubben og hva som skal skje videre, og det er veldig positivt. Klubben har et demokratisk styre som er valgt av medlemmene. Styret består av ulike personligheter med ulik bakgrunn og ulike meninger. Det er viktig for styret å presisere at enkeltpersoner ikke er styret alene, da alle saker avgjøres demokratisk.

Det vil bli avholdt nytt årsmøte i 2021, dato for dette er per nå ikke satt. Medlemmer som brenner for klubben og har lyst til å påta seg styreverv oppfordres til å kontakte valgkomiteen ved Kristin Olsen eller Linn Marie Blom.

 

Styret GRSK

 

02.12.2020 16:10