Referat styremøte 22.09.20

Referat styremøte GRSK 22.09.20

Tilstede: Heidi, Thomas, Tonje, Irene, Evy, Trond, Trine, Mette

Forfall: Thea, Anniken

 • Mail fra oppstallør ang. lagring av høy - ønske om annen løsning enn det som er vedtatt:
  Saken er tatt opp ved to anledninger tidligere. Styret står ved vedtak om lagring av høy og pris som er satt for dette. Vedtak endres ikke. Heidi besvarer henvendelsen.
 • Mail fra instruktør ang. bruk av store hallen til undervisning:
  Hallen holdes stengt de dager det ikke er aktivitet i begge haller samtidig. Bruk av lille hall prioriteres til treninger, kurs og lignende. Henvendelse besvares.
 • Mail ang uttak til lag - ønske om retningslinjer for laguttak.
  Uttak foretas per i dag av sprangkomite/dressurkomite. Det vil utarbeides felles retningslinjer for dette i tiden fremover. Arbeides videre med i kommende møter.
 • Mail etter møte med idrettskretsen/NRYF:
  Styret fatter vedtak om å gå inn i en utviklingsprosess sammen med Telemark idrettskrets og NRYF. Det vil inviteres til medlemsmøte for oppstart av dette torsdag 29.10 i kafeen klokka 17.00. Sende mail til medlemmer med informasjon om møtet.
  Enstemmig vedtatt.
 • Barneidrettsansvarlig- klubben mangler per i dag dette. Tas opp på medlemsmøte og høre med aktuelle kandidater. Må vedtas før neste årsmøte.
 • Sak med oppstallør. Rettssak utsatt, midlertidig forføyning gjennomføres i retten denne uken. Svar kommer trolig neste uke.

 

08.10.2020 11.46