Referat styremøte 08.04.19

Referat styremøte 08.04.19 (3)

 

Tilstede: Leder Heidi Hasseleid, nestleder Irene Mathisen,
Styremedlemmer: Martine Færøvig, Trine Stenseth (ref), Thea A. Johansen (ungdomsrep), Tonje N. Jansen (vara), Evy Sjøberg (vara), Rune Ripel (gjest)

Forfall: Håkon Stornes, Anniken Stranddal, Rikke M. Kåsa

Referat fra forrige møte godkjennes med følgende kommentarer. Etternavn på medlemmer brukes også i referat, forfall noteres.

11/19 Økonomi
-Utbetalinger er midlertidig stoppet til vi har fullstendig oversikt over økonomien. Det arbeides med kontinuerlig

-Dialog med Porsgrunn utvikling (PU). Leder  og Rune Ripel var i møte med PU  08.04. Tema for samtalen var klubbens økonomiske situasjon i dag, ønske om utsettelse av betalinger og veien videre. Leder sender søknad per mail.
I samtalen med PU fikk vi tilgang til å bruke overnattingsmuligheter på området vederlagsfritt

-Signert utgave av årsregnskap fra forrige styre må oppdrives og leveres til Mariann Evjen. Heidi følger dette videre.

-Forslag om å føre lønn selv for å minimere utgifter på dette.

12/19 Oppstalling
-Timelister for de som har helgevakter i stallen må leveres til Irene innen den 01 hver mnd. Martine snakker med de aktuelle om dette.

-Samtaler med oppstallører/underskrift leieavtaler. Det gjenstår noen samtaler og mangler noen underskrifter. Martine tilbyr seg å hjelpe Anniken med deler av oppstallingsansvaret.

13/19 Ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøte
-Det må innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å oppfylle kjønnskvotering. Dato settes til 23/4 kl 19.00 i kafeen.
-Det blir et påfølgende medlemsmøte direkte etter. Medlemsmøte er ikke for oppstallørsaker.  Martine tar ansvar for innkalling.

14/19 Sponsor
Det har kommer mail fra sponsor med krav om at vi gjør våre innkjøp i deres kjede for at avtalen opprettholdes videre.  

15/19 Søknad om salg av popcorn under stevner
Charlotte Mathisen og Jens Nikolai Estrup har levert søknad om å selge popcorn under stevner. 10% av inntektene går til klubben og en del av avtalen er at de er behjelpelige med kakebaking. Søknaden godkjennes av styret.

 

Dato neste møte                            22.04.19

Frist for å melde saker                 18.04.19
Saker kan meldes til styret@grsk.no

11.04.2019 13.50