Referat styremøte 02.11.20

Styremøte 02.11.20

Tilstede: Heidi Hasseleid, Irene Mathisen, Mette Ahlbom, Trine Stenseth, Trond Olsen, Thomas Jansen, Tonje Jansen, Anniken Stranddal

Forfall: Thea Johansen

 

Økonomi: gjennomgang av status per i dag. Stevner går godt og gir gode inntekter. Anlegget går rundt. Oppstalling hadde en liten buffer per 31.08, i dag er det underskudd etter innkjøp av høy.

Søknad om ny trener: Medlem fra klubben søker om at Espen Wielunski kan undervise på mandager i bakkearbeid og noe sprang.  Styret vedtar at Espen Wielunski kan ha undervisning på anlegget.

Strøm: Tilbakemeldinger om dårlig kvalitet på strøm ved stevner. Må utbedres og det er også behov for flere utelamper ved gjestestaller. Det er sjekket ut tilbud fra en mulig leverandør. Mette følger videre. Trond sjekker sikringsskap.

Medlemsmøte 29.10: Ulike arbeidsgrupper er nedsatt for å arbeide med ulike saker.

Forsikringer: Per i dag har klubben forsikringer i tre ulike selskap. Forslag om å samle alt i ett. Heidi sjekker ut hva som lønner seg og tar det med til senere møte.

Brev fra medlemmer gjennomgått og besvart.

Saker til neste møte kan sendes på mail til styret@grsk.no

02.11.2020 21.34