Program och stadgar.                                         Gäller fr.o.m.2021

Program för GöteborgsSeniorerna.
GöteborgsSeniorerna är en ideellt arbetande, helt fristående, förening för aktiva människor.
Föreningens avsikt är att stimulera medlemmarna genom aktiviteter av skilda slag.
GöteborgsSeniorerna inbjuder till studiecirklar, föreläsningar, studiebesök, vandringar, resor m.m.
Målet är att vi tillsammans skall aktivera kropp och själ.
När vi träffas delar vi med oss av våra erfarenheter och kunskaper, mår bra och trivs tillsammans.
GöteborgsSeniorerna är en ideell organisation, som är partipolitiskt och religiös obunden.

Vår vision:
Att vara den bäst aktiverande och engagerande seniorföreningen i Göteborg
.


Stadgar för föreningen GöteborgsSeniorerna
1. Föreningens namn är GöteborgsSeniorerna med säte i Göteborgs Kommun.
    Föreningens organisationsnummer är 857207-2356.
2. Ändamål och omfattning.GöteborgsSeniorerna skall i enlighet med sitt program stimulera
    medlemmarna genom aktiviteter av skilda slag.
3. Medlemskap. Alla, oavsett ålder, som vill deltaga i föreningens program och
    aktiviteter är välkomna som medlemmar i föreningen.
4. Föreningens verksamhetsinriktning fastställs av dess medlemmar
    vid föreningsstämma.
5. Föreningsstämma. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
 Mom. 1. Föreningsstämman består av föreningens medlemmar.
 Mom. 2. Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas före mars månads utgång.
                 Kallelse utsändes senast tre veckor före stämman. 
                 Handlingar skall finnas tillgängliga på expeditionen senast två veckor 
                 före stämman.
                 Extra föreningsstämma kan sammankallas om styrelsen eller om
                 föreningens revisor gör framställan härom. 
                 Skriftlig kallelse till extra stämma utsändes senast två veckor
                 före stämman. 
                 Förslag och motioner som ej förekommer i kallelsen kan ej behandlas.
 Mom. 3 Omröstning vid föreningsstämman sker öppet, utom vid personval då sluten
                 omröstning skall ske om någon på stämman så begär.
                 Beslut kan fattas med acklamation. Vid öppen omröstning har ordföranden
                 utslagsröst under förutsättning att ordföranden är medlem.
                 Vid sluten omröstning skilje lotten. Röstning får ej ske med fullmakt.
                 Styrelseledamöter får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihetför styrelsen
                 eller val av revisor.
 Mom. 4. Motioner till föreningsstämman kan väckas av föreningsmedlem,
                 som erlagt fastställd årsavgift senast 31/12 året före stämman.
                 Motioner skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.

Mom. 5. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas.
              Val av ordförande att leda förhandlingarna.
              Val av vice ordförande för förhandlingarna.
              Val av sekreterare för förhandlingarna
              Val av två justerare för stämmoprotokoll tillika rösträknare.
              Fastställande av röstlängd
              Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling.
              Fastställande av föredragningslista.
              Stämmans behöriga utlysande.
              Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse.
              Revisorns berättelse
              Fastställande av resultat och balansräkning.
              Disposition av överskott respektive täckande underskott.
              Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelseledamöter.
              Framställning och förslag från föreningsstyrelsen.
              Inriktning av verksamheten framställs för kännedom.
              Motioner från enskilda medlemmar.
              Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
              Val av föreningsordförande på ett år.
              Val av vice föreningsordförande på två år.
              Val av ledamöter utöver ordförande och vice ordförande, minst tre och
              högst sju ledamöter,varav hälften väljs på ett år och övriga på två år.

              Val av ersättare på ett år.
              Val av revisor jämte ersättare.
              Val av valberedning om minst tre personer.
              Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling.
              Övriga frågor.

6.   Föreningsstyrelse. Föreningsstyrelsen leder och svara för föreningens verksamhet.
      Styrelsen består av ordförande, vice ordförande

      samt minst 3 och högst 7 ledamöter jämte eventuella ersättare.
Mom. 1. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
              Föreningsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Mom. 2. Föreningsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget,
              förvaltar föreningens medel och övrig egendom, ansöker om för
              föreningen aktuella bidrag, samt upprättar verksamhetsberättelse och utfärdar
              kallelse till föreningsstämman.
7.   Medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman.
      Medlem som ej erlagt medlemsavgift saknar rösträtt och utesluts
      automatiskt ur föreningen.

8.   Verksamhets- och räkenskapsår. Föreningens verksamhet- och räkenskapsår
      omfattar kalenderår 1 januari – 31 december.

9.   Upplösning. Eventuell upplösning av föreningen beslutas av två ordinarie
      eller extra föreningsstämmor.
      Dess stämmor skall hållas med minst två månaders mellanrum.
      Upplöses föreningen tillfaller tillgångarna förening eller organisation för välgörande
      ändamål i enlighet med föreningsstämmans beslut.

10. Stadgeändring. Dessa stadgar kan ändras av ordinarie eller extra
      föreningsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet.