Bonusprogram

Medlemsvillkor

Medlemskap och ansökan

Medlemskapet är personligt, kostnadsfritt och åldersgränsen är 16 år. I medlemsklubben Bokis ges poäng på alla inköp registrerade i kassan och på varor utom presentkort, frimärken,  biljetter, tillgodokvitton, krediteringar eller liknande. Återbäringen genom bonussystemet är 3 %.
1 poäng = 0.03 kr. Vid avstämning 4ggr/år (ny period 1 januari) och 1 000 intjänade poäng utfärdas en värdecheck av värde 30 SEK. Denna är giltig i 3 månader och kan användas som betalningsmedel motsvarande dess värde, men varken helt eller delvis inlösas mot kontanter. Minsta utbetalning är 30 kr per utbetalningstillfälle. Utskick av erbjudanden och eventuell erhållen bonus sker minst 4 gånger per år.

 

Villkor och giltighet

Flygstadens Bok & Present AB (BOKIS) förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för medlemsklubben Bokis. Ändringar träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats. Uppdaterade villkor finns tillgängliga på www.bokis.nu. Medlemskapet kan sägas upp med omedelbar verkan av medlemmen och med en månads uppsägningstid av Flygstadens Bok & Present AB (BOKIS). Vid mer än 12 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade poäng förfaller.

 

Information

Medlemmen förstår och samtycker till att personlig information m.m. kan användas för bl. a. Flygstadens Bok & Present AB (BOKIS) marknadsföring, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistik, att uppgifterna samkörs och uppdateras för att upprätthålla god kund- och registervård och medger att personuppgifter får lämnas ut till Flygstadens Bok & Present AB (BOKIS) samarbetspart eller liknande i detta syfte.

 

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Flygstadens Bok & Present AB (BOKIS), org. nr 556891-5846. Alla personuppgifter, personnummer och uppgifter om kontot samt köp (kassakvittoinformation) hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna om köp sparas i maximalt 24 månader och behandlas för att kunna administrera kundförhållandet. Personuppgifter får lämnas ut till samarbetspart. En gång under en tolvmånadersperiod har medlemmen rätt att kostnadsfritt begära ut information om personuppgiftsbehandlingen. Fortsatt kommunikation och/eller personuppgiftsbehandling kan avsägas via kundservice. Ändringar och borttagande av personuppgifter kan också göras via kundservice.

 

Force majeure

Flygstadens Bok & Present AB (BOKIS) är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande. Detta gäller även strejk, blockad, bojkott och lockout, även då Flygstadens Bok & Present AB (BOKIS) själv vidtar eller är föremål för något av detta. Flygstadens Bok & Present AB (BOKIS) är vid normal aktsamhet inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skador såvida det inte följer av tvingande lag.