Klassificering

Det är komplicerat att hantera farligt gods och det fodras utförliga uppgifter om de olika ämnenas egenskaper för att transport och hantering skall kunna ske så riskfritt som möjligt. Indelning i olika klasser har skett med utgångspunkt från vilka egenskaper det farliga godset har. Det är avsändarens ansvar att identifiera och klassificera det farliga godset och att ange de erforderliga uppgifterna om detta i transporthandlingarna. För att underlätta hanteringen delas farligt gods in i olika klasser beroende på den huvudsakliga faran vid transport av ämnen eller föremål. Klassindelningen följer i huvudsak FN-rekommendationerna. Även tömda ej rengjorda emballage/behållare klassificeras som farligt gods under respektive klass.

 

Ämne/Föremål Klass  Exempel        
Explosiva ämnen och föremål 1 Ammunition, fyrverkerier
Gaser 2 Propan, butan, klor, ammoniak, syre
Brandfarliga vätskor 3 Bensin, färger, lösningsmedel
Brandfarliga fasta ämnen 4.1 Tändstickor, fosfor, metallpulver
Självantändande ämnen 4.2 Kol, metallspån
Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten 4.3 Kalciumkarbid
Oxiderande ämnen 5.1 Väteperoxid, kaliumpermanganat
Organiska peroxider 5.2 Peroxiättika, cyklononan
Giftiga ämnen 6.1 Bekämpningsmedel, fenol
Smittförande ämnen 6.2 Virus, bakterier (i t.ex. djur och prover)
Radioaktiva ämnen 7 Uran, torium
Frätande ämnen 8 Syror, desinfektionsmedel
Övriga farliga ämnen och föremål 9 Asbest

Varje benämning i de olika klasserna har tilldelats ett UN-nummer. UN-numren, som är lika i samtliga regelverk, är oftast individuella.

Vissa benämningar har tilldelats en gruppbenämning, ett så kallat n.o.s. ämne. Dessa benämningar har också ett UN-nummer som kan omfatta en grupp ämnen eller föremål av en viss kemisk eller teknisk beskaffenhet som inte är benämnda på annat vis.

Enbart handelsnamn får normalt inte användas som beskrivning på ett ämne eller föremål.

 

FÖRPACKNINGSGRUPPER

De allra flesta ämnen och föremål har dessutom tilldelats en förpackningsgrupp i enligt med hur farligt ämnet eller föremålet anses vara.

Förpackningsgrupper finns inom klasserna 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 och 9.

Förpackningsgrupp I, mycket farliga ämnen

Förpackningsgrupp II, farliga ämnen

Förpackningsgrupp III, mindre farliga ämnen

Klass 1, 2, 5.2 och 6.2 har ytterliggare en indelning som ger information om ämnets eller föremålens farlighet.

KLASS 1

Explosiva ämnen och föremål indelas enligt en klassificeringskod i riskgrupper:

1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion

1.2 Ämnen och föremål med fara för splitter, men utan förmåga till massexplosion

1.3 Ämnen och föremål med risk för brand och antingen en mindre risk för tryckvåg eller splitter

1.4 Ämnen och föremål vilka uppvisar endast obetydlig explosionsrisk, verkningar begränsat till
     kollit

1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion, mycket liten risk för initiering och extremt
     okänsliga föremål utan risk för massexplosion

  Samt samhanteringsgrupperna:

  A Tändämne

  B Föremål som innehåller tändämne samt mindre än 2 effektiva säkerhetsanordningar

  C Krut (utom svartkrut) eller annan deflagrerande explosivämne

  D Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne

  E Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem

  F Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem

  G Pyroteknisk sats eller föremål innehållande pyroteknisk sats

  H Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor

  J Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel

  K Föremål som innehåller både explosivämne och giftig kemisk verkningsmedel

  L Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne, där särskild risk föreligger, som kräver separation av något slag

  N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen

  S Ämnen eller föremål som är förpackat eller utformat så att genom oavsiktlig initiering, uppkommen verkan begränsas till kollit

   

  KLASS 2

  För gaser används bokstäver för att ange specifika farliga egenskaper hos gasen.

  A Kvävningsframkallande

  O Oxiderande

  F Brandfarlig

  T Giftig

  TF Giftig, brandfarlig

  TC Giftig, frätande

  TO Giftig, oxiderande

  TFC Giftig, brandfarlig, frätande

  TOC Giftig, oxiderande, frätande

   

  För aerosolbehållare tillkommer följande:

  C Frätande

  CO Frätande och oxiderande

  FC Brandfarliga och frätande

    

  KLASS 5.2

  Är indelad enligt följande:

  P1 Organiska peroxider, fodrar ej temperaturkontroll

  P2 Organiska peroxider, fodrar temperaturkontroll

   

  KLASS 6.2

  Är indelad enligt följande:

  I1 Smittförande ämnen, farliga för människor

  I2 Smittförande ämnen, farliga endast för djur

  I3 Smittförande avfall

  I4 Diagnostiska prover