Farligt avfall

Många förväxlar begreppen farligt gods och farligt avfall. Detta är begreppsmässigt två helt olika saker, men har ändå mycket gemensamt. Farligt avfall är restprodukter som i första hand bedöms utgöra ett hot mot miljön, medan farligt gods är något som utgör en akut fara för omgivningen, inte bara miljön under själva transporten. Det allra mesta farliga avfallet skall dock klassas som farligt gods.

För att belysa skillnaden kan man ta följande exempel.
Kvicksilver klassas som farligt gods. Lysrör, som innehåller kvicksilver, behöver dock inte klassas som farligt gods, men väl som farligt avfall. Anledningen är att lysröret innehåller så liten mängd kvicksilver, att det inte utgör någon akut fara under transport, men innebär en fara för miljön om de skulle hamna ”ute i skogen”.