Emballage

För att transporter av farligt gods skall vara så säkra som möjligt krävs att godset förvaras i en bra förpackning.

FN: s rekommendationer ligger till grund för de förpackningsbestämmelser som idag gäller. Därför kan, som regel, samma förpackningstyper användas oberoende av vilket eller vilka transportslag som kan bli aktuella för en viss transport. 

Grundprincipen för en förpackning är att den skall vara så tät och så hållfast att inget av innehållet kan komma ut och vålla skada, vid s.k. normal hantering. I begreppet ”normal hantering” inberäknas att temperaturen, fuktigheten, trycket m.m. kan variera eller ändras.

Förpackningar för allt farligt gods skall (med undantag av klass 2, och vissa delar av klass 7) vara provade och godkända till sin konstruktion av behörig provningsplats, d.v.s. typgodkända. Undantaget är innerförpackningen i en s.k. kombinationsförpackning.

 

Förpackningstyp

Det finns olika typer av förpackningar som är typgodkända för farligt gods. En sifferkod anger vilken typ av förpackning det är frågan om.

Kod   Förpackningstyp

1     Fat

2     Tunnor av trä

    Dunkar

    Lådor

    Säckar

6     Kompositförpackningar

0     Tunnplåtförpackningar (endast ADR och RID)

 

Materialtyp

En bokstavskod anger vilken typ av material förpackning är tillverkad av.

Kod   Material

A        Stål

       Aluminium

C        Trä

D        Plywood

F        Spånskiva

       Papp

H        Plast

L        Textil

M        Papper, flerskikts

N        Metall (annan än stål och aluminium)

P        Glas, porslin och stengods

 

Förpackningsgrupper

Det ligger i avsändarens ansvar att välja en av de förpackningar som är godkända för just det farliga gods som han avser att transportera.
Valet av förpackning styrs bl.a. av vilka farliga egenskaper som godset uppvisar och om det är i fast eller i flytande form. 

Inte alla, men de flesta farliga ämnen och föremål placeras in i en av tre olika förpackningsgrupper (PG) efter följande kriterier:

 

Kriterie               PG              Godkända emballage

Mycket farlig        I                 X

Farlig                  II                Y (eller X)

Mindre farlig        III              Z (eller X och Y

 

Typgodkännandemärkning

Alla förpackningar som är typgodkända av någon ”behörig provplats” (t.ex. SP i Borås), är märkt med en UN-märkning. UN är förkortning av United Nations d.v.s. den engelska förkortningen av FN.

Märkningen är alltid uppställd på samma sätt i ett internationellt identifieringssystem, och den inleds alltid med UN-symbolen. Ur efterföljande bokstavs- och sifferkombination kan man utläsa bl.a. vilka typer av varor som förpackningen lämpar sig för.

 

Exempel: UN 4G/Y45/S/99/S/SP-272

4G            låda av papp

Y45          Y-emballage (godkänd för PG II och PG III), max 45 kg bruttovikt

S              fast ämne (solid)

99            tillverkningsår 1999

S              typprovad i Sverige

SP-272    identifikation av förpackningen och att den är godkänd av SP