Østerdalen Kraftproduksjon

Østerdalen Kraftproduksjon AS eies av Elverum Energi AS (67 %) og Nord-Østerdal Kraftlag SA (33 %). Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for produksjon av energi, samt sørge for varig lønnsom avsetning av krafttilgangen gjennom konkurransedyktige produkter og priser.

Østerdalen Kraftproduksjon eier kraftverkene nye og gamle Skjefstadfoss i Elverum, Einunna i Folldal samt nye og gamle Sølna i Alvdal.  Gjennomsnittlig årsproduksjon er 204 GWh.

Historikk:
Elverum Elektrisitetsverk ble stiftet 18. mars 1909.  1. januar 1999 ble Elverum Elektrisitetsverk omdannet til aksjeselskapskonsernet Elverum Energiverk AS, og samtidig ble kraftproduksjonen skilt ut i datterselskapet Elverum Energiverk Produksjon AS. NØK Produksjon AS ble innfusjonert inn i Elverum Energiverk Produksjon AS med virkning fra 1. januar 2002, og samtidig skiftet selskapet navn til Østerdalen Kraftproduksjon AS. Alle ansatte i Østerdalen Kraftproduksjon ble overført til Vannkraft Øst AS i 2003, og det ble inngått tjenstekjøpsavtale mellom selskapene. Vannkraft Øst er senere blitt fusjonert inn i Eidsiva Vannkraft AS. Det er inngått avtale om tjenstekjøp mellom Østerdalen Kraftproduksjon og Eidsiva Vannkraft.

Rapport Åpenhetsloven

"ØKAS jobber aktivt for at vi selv, våre leverandører og samarbeidspartnere driver virksomheten uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er viktig for oss å sikre at hele vår verdikjede ivaretar arbeidstakernes rettigheter i henhold til vilkårene i Åpenhetsloven og OECD sin veileder".
Bjørn Ivar Harsjøen, daglig leder

Dersom du har noen spørsmål eller ønsker rapporten tilsendt, vennligst ta kontakt med oss: okas@nok.no

Skjefstadfossen

Gamle Skjefstadfoss kraftverk ble satt i drift 10. desember 1910. Det ble utvidet med nye aggregater i 1914, 1918 og 1938. Kraftverket er fortsatt i drift når det er nok vann i Glomma til begge kraftstasjonene, og ellers når det er driftsstans i det nye kraftverket.

Nye Skjefstadfoss kraftverk ble satt i drift i 1972. Nye løpehjulsskovler ble installert vinteren 2012 - 2013. Dette har økt årsproduksjonen med over 10 GWh.

Nye Skjefstadfoss kraftverk har en årsproduksjon på 133 GWh og gamle Skjefstadfoss kraftverk 11 GWh, total årsproduksjon 144 GWh.

Einunna

Einunna kraftverk ble satt i drift i 1956. Det ble utvidet med et nytt aggregat i 1971. Einunna kraftverk har en årsproduksjon på 62 GWh.

Østerdalen Kraftproduksjon AS og Glommens og Laagens Brukseierforening fikk ved kongelig resolusjon 23. oktober 2015 tillatelse til å bygge et nytt Einunna kraftverk og økt regulering av Markbulia til kote 867 moh. Etter at tre utbyggingsløsninger ble utredet, vedtok styret i Østerdalen Kraftproduksjon å rehabilitere Einunna kraftverk og Markbulia dam. Einunna kraftverk ble satt i drift høsten 2019. Markbulia dam er planlagt rehabilitert i perioden 2025-2026. 

Sølna

Gamle Sølna kraftverk ble satt i drift i 1916. Etter en brann i 1948 ble anlegget opprustet. Kraftverket har en årsproduksjon på 2 GWh.

I november 2013 ga NVE tillatelse til bygging av et nytt Sølna kraftverk i Alvdal. Kraftverket ble satt i drift i september 2016. Kraftverket har en årsproduksjon på 15,4 GWh.