FUNKTIONSKONTROLL

Översyn av ventilationsanlägggningen, så att funktionen inte försämras. Genom regelbunden kontroll uppnår man ett bra inomhusklimat och lägre energikostnader.

OVK - OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Alla byggnader skall enligt svensk lag OVK-besiktigas. Kontrollen utförs av behörig sakkunnig funktionskontrollant och ska återkomma med jämna mellanrum, med undantag för en- och tvåfamiljshus där kontroll endast sker vid nybyggnad/nyinstallation. Invervallerna varierar beroende på typ av ventilationssystem och verksamhetens art. Kontroll av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov. Mer information om OVK går att finna på Boverkets hemsida (www.boverket.se). Nedan presenteras tidsintervaller för OVK inom olika kategorier av byggnader.

BYGGNADER OCH TYPER AV VENTILATIONSSYSTEM INTERVALL
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra typer av byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och likande. FT- och FTX-ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och likande. S-, F- och FX-ventilationssystem. 6 år
En- och tvåfamiljshus med FX-, FT- och FTX-ventilationssystem. Endast en första installationsbesikning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

INJUSTERING VENTILATION

Ett väl injusterat ventilationssystem är viktigt både ur energi- och komfortsynpunkt, men även för att minimera risken för fukt- och radonproblem samt oljud. I ett injusterat ventilationssystem minimerar man risken för att mer värme än nödvändigt lämnar byggnaden i form av ventilationsförluster och man har samtidigt rätt förutsättningar för ett bra inomhusklimat. Luftflöden i ventilationssystemet justeras in så att de motsvarar projekterade värden. Saknas uppgift om projekterade värden justeras systemet in enligt gällande normer för en god ventilation.

RENSNING VENTILATION

Vi utför ventilationsrensning i alla typer av ventilationsanläggningar. Från lägenhet och villa till större anläggningar. Vi anpassar utrustning och metod efter typ av ventilationsanläggning. Felaktigheter och eventuella förslag till förbättringar protokollförs under rensningens gång för kundens kännedom. Vi åtgärdar även dessa felaktigheter och förbättringar om kunden så önskar. På detta vis kan Ni hålla kostnaden nere på Er ventilationsanläggning.

PROJEKTERING

Vi utför projektering i alla typer av fastigheter när det gäller ombyggnation. Vi hjälper Er att hitta rätt lösning för Ert specifika behov. Antingen utgår vi från vår egen förundersökning eller så projekterar vi anläggningen utifrån befintliga underlag.

MONTERING

Vi erbjuder installation och montage av alla typer av ventilationsanläggningar. Vi kan garantera kostnadseffektiva lösningar gällande installation och drift. Vi monterar även uteluftsventiler enligt föreskrivna regler. Vi åtar oss allt från en liten ombyggnad till en större entreprenad.

SERVICE / REPARATIONER

Med regelbunden service på din ventilationsanläggning får du rätt inomhusklimat och lägre energikostnader. Vi erbjuder dig ett skräddarsytt serviceavtal på din ventilationsanläggning.
Kontakta oss för offert.

Vi utför reparationer, filterbyte, lagerbyte på ventilationsanläggningar. Styr- och regler utför vi i samarbete med vår samarbetspartner.

RADON

Vi utför radonmätningar samt presenterar och utför åtgärder om värdena överstiger Folkmyndighetens riktvärde på 200 Bq/m³.