Hjälp oss hjälpa brottsoffer


Stöd oss via vårt 90-konto

Plusgiro: 90 03 44-3

Bankgiro: 900-3443

Swish: 123 900 34 43

Brottsofferjouren är en ideell organisation och vår verksamhet är helt beroende av de medel vi får och att människor engagerar sig ideellt. Du kan bidra till Brottsofferjourens arbete på olika sätt. Alla kan inte engagera sig aktivt men det finns möjlighet att ändå vara med och bidra till brottsofferrörelsen.

Genom en gåva hjälper du oss fortsätta ge stöd och hjälp till utsatta.

Se flikarna ovan för mer information om olika sätt att ge oss stöd och vilka gåvobevis vi erbjuder. Eller kontakta oss direkt på telefonnummer
08-644 88 00 eller e-post
info@brottsofferjouren.se

Brottsofferjourerna arbetar för att alla brottsoffer – oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsförmåga, etnisk tillhörighet eller religion – ska få det stöd de har rätt till. Vi driver därför också särskild verksamhet för särskilt utsatta och sårbara brottsoffergrupper. Bland annat gör vi insatser riktade till unga brottsoffer och vittnen. Ungdomar utsätts oftare för brott än vuxna och den vanligaste brottsplatsen är skolan. För den som drabbas är det viktigt att känna till sina rättigheter och var stöd finns att få.

En annan särskilt sårbar grupp är de som drabbas av våld i nära relationer. Våld sker ofta på den plats som ska förknippas med trygghet – i hemmet. Och våldet utförs av den person som ska stå en nära och som man ska kunna lita på – ens partner. Just dessa faktorer gör våldet komplicerat och osynligt. Anmälningsbenägenheten är liten och mörkertalet är stort. I många fall finns också barn i familjen. Dessa barn ser och hör våldet och är i stort behov av stöd.

Våld och övergrepp mot äldre är ett annat allvarligt samhällsproblem. Mörkertalet är stort och Brottsofferjouren anser att frågan behöver uppmärksammas mer. 

Genom en gåva till vårt 90-konto stöder du vårt arbete
för brottsutsatta. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag på 
plusgiro 90 03 44-3, bankgiro 900-3443 eller swish 123 900 34 43.

 

Tänkvärt

"Vem som helst kan drabbas av brott. Den som råkar vara på fel ställe vid fel tidpunkt kan bli ett brottsoffer.

Att bli utsatt för brott är ofta omskakande och skrämmande. Brottsoffer befinner sig i en utsatt situation samtidigt som de måste orka ta itu med saker som att göra polisanmälan och kräva skadestånd. Att dessutom orka genomföra en rättegång och möta gärningsmannen och dennes advokat i samma rum är tungt. Få människor orkar detta utan stöd. Därför finns brottsofferjourerna."

Förbundets ändamål

Brottsofferjourens ändamål är att stödja och utbilda föreningarna inom förbundet i olika avseenden. Föreningarna arbetar med:

  • att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga
  • att genom opinionsbildning verka för att brottsoffers, vittnens och anhörigas behov tillgodoses
  • att verka för att rättssäkerheten för brottsoffer, vittnen och anhöriga är betryggande inför och vid domstolsförhandlingar
  • att verka för att samhället ökar sina insatser för att förebygga brott
  • att stimulera samarbetet mellan föreningarna som arbetar med målsättningar enligt ovanstående punkter.