Välkommen till SRFG Sverige AB!

Med 13 års erfarenhet från avfalls-, återvinnings-branschen i större industrier och  erfarenhet av ADR-S, utexaminead på MSB  som certifierad Säkerhetsrådgivare, startade det egna företaget SRFG Sverige AB 2015.

Säkerhetsrådgivare ADR 

ADR Lärare Grund styckegods, klass 1, klass 7, tank


SRFG Sverige´s ledord är trygg partner, service, närvaro, kundanpassade lösningar inom området Farligt Gods och Avfalls- och återvinnings-konsultation samt HLR.

SRFG Sverige erbjuder

ADR Utbildningar Grund, klass 1, klass 7 och tank

Säkerhetsrådgivartjänster

Kemikalielistor kontrollerade mot prio-, utfasnings-databas
Nödåtgärdsplan
Krisberedskap
Handlingsplan
Utbildningsplan
Utbildning 1.3 och 1.10
Checklistor för lastning, lossning, förvaring, hantering, fordon
Tillbud och olycksrapportering till MSB
Årsrapport till företagsledningen
Rådgivning gällande personlig skyddsutrustning, nödutrustning, fordonsutrustning, invallningar och nödspillutrustning

 

Avfall och återvinningskonsultation

Egenkontrollprogram


Det är DU som kund som bestämmer om ni vill att jag gör ett standarduppdrag eller om ni siktar på omfattande uppdrag gällande säkerhet, miljö, hållbarhet, återvinning eller egenkontrollprogram. Vi bygger uppdraget tillsammans.

SRFG Sverige AB erbjuder även HLR (Hjärt och lungräddning) utbildning  

Välkommen
Desirée Westman
SRFG Sverige AB
srfgab@outlook.com
Tel. 070-7503727

Egenkontrollprogram

 

Ett egenkontrollprogram kan innehålla

Lagar och förordningar, föreskrifter och allmänna råd sammanställd hur de påverkar och hur verksamheten aktivt arbetar för att upprätthålla god ordning och lagefterlevnad.

Ansvarsfördelning inom företaget kopplat till lagar och förordningar samt rutiner

Beskrivning av verksamhetens miljö och hälsopåverkan, utsläpp till luft, vatten, mark och energianvändning

Bruksanvisningar, flödesschema, ritningar

Kontrollprogrambeskrivning

Rutiner

Journaler för rutiner

Riskbedömningar

Förebyggande åtgärder

Rutiner för driftstörning, rapportering, telefonlista

Kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad

Journalblad för farligt avfall, transportdokumentation

Statistik levererade fraktioner omsatt i miljöpåverkan/miljövinst

Certifikat

Tillstånd

 

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

Säkerhetsrådgivarens uppgifter MSBFS 2016:8   1.8.3.3


Säkerhetsrådgivarens huvuduppgift är att under företagsledningens ansvar och inom ramen för företagets verksamhet ta fram metoder och rutiner som underlättar genomförandet av verksamheten i enligthet med gällande bestämmelser och på ett ur säkerhetssynpunkt optimalt sätt.


Arbetet omfattar

Se till att bestämmelserna för transport av farligt gods iakttas


Ge råd till företaget vid aktiviteter i samband med transport av farligt gods


Upprätta en årsrapport till företagsledningen eller i förekommande fall till en lokal myndighet om företagets verksamhet med avseende på transport av farligt gods. Rapporterna ska arkiveras i 5 år och på begäran uppvisas för nationell myndighet.


Särskild kontroll av metoder som beaktar efterlevnaden av bestämmelserna för identifiering av transporterat farligt gods


Särskild kontroll av rutiner i företaget vid anskaffning av tansportmedel för at ta hänsyn till de särskilda krav som gäller för det farliga gods som ska transporteras


Särskild kontroll av metoder för kontroll av den utrustning som används för transport, vid lastning eller lossning av farligt gods


Särskild kontroll av anpassad utbildning av berörda arbetstagare i företaget, inklusive utbildning om ändringar i bestämmelserna, och registrering av denna utbildning i personalakten


Införande av lämpliga omedelbara åtgärder vid eventuella olyckor eller tillbud som kan riskera säkerheten under transport, vid lastning eller vid lossning av farligt gods


Genomförande av undersökningar och om så krävs upprättande av rapporter om olyckor, tillbud eller svåra regelöverträdelser, som konstateras under transport, vid lastning eller vid lossning av farligt gods


Införande av lämpliga åtgärder för att förhindra att nya olycksfall, tillbud eller regelöverträdelse inträffar eller återupprepas


Hänsyn till lagar och förordningar och särskilda krav för transport av farligt gods vid urval och användning av underleverantörer eller annan tredje part


Kontroll av huruvida den personal som utför transport, lastning eller lossning av farligt gods har utförliga arbetsbeskrivningar och instruktioner


Införande av åtgärder för att öka medvetenheten om farorna vid transport, lastning och lossning av farligt gods


Införande av åtgärder för att kontrollera att de handlingar och säkerhetsutrustning som krävs medför i transportmedlet och att de uppfyller gällande bestämmelser


Införande av åtgärder för att kontrollera att bestämmelserna för lastning och lossning iakttas
förekomst av skyddsplan enligt 1.10.3.2


Under verksamhetsledningens ansvar verka för att olyckor i samband med farligt gods förebyggs